คพ.ติวเข้มเครือข่ายประสานงานระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ

แชร์ผ่าน facebook

คพ.ติวเข้มเครือข่ายประสานงานระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ

กรมควบคุมมลพิษ ระดมกึ๋นเครือข่ายประสานงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนผู้ใช้น้ำในภาคการเกษตร ในครัวเรือน ในอุตสาหกรรม และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่ระบบคาดการณ์และเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ การตัดสินใจในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีน 12 จังหวัด

        เวลา 10.00 น. วันที่ 14 มี.ค. 60  นายจตุพร  บุรุษพัฒน์  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  ประธานเปิดการสัมมนาเครือข่ายประสานงานระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ โดยเชิญวิทยากร ดร.สุรศักดิ์ คลังสุภาวิวัฒน์ บรรยายสรุป  การจัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ  โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model)  เครื่องมือในการวิเคราะห์และคาดการณ์คุณภาพน้ำ และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System, DSS)  เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในการแจ้งเตือนภัยและแก้ไขปัญหาวิกฤตคุณภาพน้ำ  โดยมี นางณัฎฐ์สรวง  สุคนธาภิรมย์  ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาชน  ประชารัฐ  ภาครัฐ  ประชาชนผู้ใช้น้ำในภาคการเกษตร  ในครัวเรือน ในภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีน 12 จังหวัด  จำนวนกว่า 200 คน  ร่วมสัมมนาถกปัญหาเพื่อเผยแพร่ระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ ณ ห้องประชุมคาลิปโซ่ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท  อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

        นายจตุพร  บุรุษพัฒน์  กล่าวว่า  แม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำท่าจีน ประสบปัญหาคุณภาพน้ำไม่ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินที่กำหนดไว้มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง และแม่น้ำท่าจีนตอนล่างที่คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมากมาโดยตลอด จากผลการประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษของแหล่งน้ำ พบว่า ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำท่าจีน มีการระบายมลพิษสูงเกินกว่าศักยภาพการฟอกตัวโดยธรรมชาติของแหล่งน้ำ จึงส่งผลให้คุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและท่าจีนไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ การฟื้นฟูคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานจะต้องลดการระบายมลพิษลงสู่แหล่งน้ำให้ได้ร้อยละ 44 ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา และร้อยละ 31 ในลุ่มน้ำท่าจีน

         นายจตุพร  บุรุษพัฒน์  กล่าวอีกว่า แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน  ยังประสบเหตุมลพิษทางน้ำบ่อยครั้ง  อาทิ เหตุการณ์แม่น้ำท่าจีนเน่าเสีย  จากการระบายน้ำท่วมขังจากนาข้าว เมื่อปี 2543 อุบัติเหตุเรือบรรทุกน้ำตาลล่มในแม่น้ำเจ้าพระยา  เมื่อปี 2550 อุบัติเหตุเรือข้าวสารล่ม  เมื่อปี 2552  ส่งผลให้น้ำในแม่น้ำเน่าเสียเป็นบริเวณกว้างเกิดสภาวะขาดออกซิเจนอย่างฉับพลัน ส่งผลให้สัตว์น้ำทั้งที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ และที่เพาะเลี้ยงในแม่น้ำขาดอากาศและตายลงเป็นจำนวนมาก ในการแจ้งเตือนภัยมลพิษทางน้ำ กรมควบคุมมลพิษ ได้มีการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติในแม่น้ำเจ้าพระยา  จำนวน 12 แห่ง และแม่น้ำท่าจีน  จำนวน 6 แห่ง  ซึ่งสามารถแจ้งเตือนเมื่อคุณภาพน้ำมีสภาวะผิดปกติเกิดขึ้น  แต่ยังขาดระบบการคาดการณ์คุณภาพน้ำที่สามารถทำนายคุณภาพน้ำล่วงหน้า เพื่อแจ้งเตือนถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในบริเวณท้ายน้ำ และใช้ในการแก้ไขและฟื้นฟูคุณภาพน้ำในสภาวะฉุกเฉิน  การดำเนินงานที่ผ่านมา  จึงไม่สามารถตอบสนองเหตุการณ์วิกฤตคุณภาพน้ำได้อย่างทันท่วงที

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2019-01-22 ] ดีอี ลงพื้นที่เมืองกรุงเก่าลุยตรวจสอบระบบสัญญาณเน็ตประชารัฐ....


- วันที่[2018-07-02 ] กัลฟ์ฯ โรงไฟฟ้าอุทัย เปิดบ้านต้อนรับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า....


- วันที่[2018-05-21 ] พ่อเมืองอยุธยา หนุนปชช.ต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชน คนเมืองมีถัง คนบ้านมีโอ่ง....


- วันที่[2018-03-21 ] กรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามโครงการคลองระบายน้ำบางบาล – บางไทร....


- วันที่[2017-12-25 ] โรงไฟฟ้าอุทัย กลุ่มบริษัทกัลฟ์(Gulf) จับมือเครือข่าย ทสม.อยุธยา เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างองค์ความรู้ชุมชนต้นแบบ....


- วันที่[2017-11-27 ] ชป.อยุธยา เร่งระบายน้ำออกจากทุ่งจัดเก็บน้ำทันฤดูกาลเพาะปลูก....


- วันที่[2017-10-02 ] ชาวนาสามเรือนเมืองกรุงเก่าทึ่ง สุดยอดนวัตกรรมสารอินทรีย์โมเดล....


- วันที่[2017-09-07 ] กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบางปะหัน หนุนผลิตภัณฑ์โอทอปกลุ่มสตรี....


- วันที่[2017-06-05 ] เครือข่าย ทสม.อยุธยา ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ชุมชน....


- วันที่[2017-04-11 ] โรงไฟฟ้าหนองแซง และชุมชน บูรณาการหน่วยงานรัฐ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม....


ดูข่าวทั้งหมด