โรงไฟฟ้าอุทัยกลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) หนุนการพัฒนาศักยภาพผู้นำเพื่อการพัฒนาชุมชนสิ่งแวดล้อม

แชร์ผ่าน facebook

โรงไฟฟ้าอุทัยกลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) หนุนการพัฒนาศักยภาพผู้นำเพื่อการพัฒนาชุมชนสิ่งแวดล้อม

โรงไฟฟ้าอุทัย บริษัทกัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด กลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ตามแนวพระราชปรัชญา จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี ประจำปี 2560  โดยมีประชาชน  รอบโรงไฟฟ้าอุทัย จำนวน กว่า  200  คน  ร่วมกิจกรรม  ได้แก่ ผู้นำชุมชน ท้องถิ่น กลุ่มสตรี อสม. เยาวชน และคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของโรงไฟฟ้าอุทัยภาคประชาชน และหน่วยงานงานท้องถิ่น เป็นต้น ณ ศูนย์การเรียนรู้ค่ายสุรสีห์ ตามแนวพระราชปรัชญา จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี

           นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์  ผู้บริหารโรงไฟฟ้าอุทัย กล่าวว่า บริษัทกัลฟ์ มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อม ในหลายด้านหลายกิจกรรม และกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญ คือ การพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน และ ประชาชน ทั้งกลุ่มสตรีแม่บ้าน เยาวชน เพื่อเสริมกระบวนการเรียนรู้ สร้างวิสัยทัศน์ และเทคนิควิธีการต่างๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนภายนอก นักวิชาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง ชุมชนและท้องถิ่น

           นายชัยวุฒิฯ กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมลักษณะนี้ เราสนับสนุนให้มีการจัดเป็นประจำทุกปี มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราเชื่อว่า “การเรียนรู้ องค์ความรู้”  คือ การสร้างปัญญา และเพิ่มศักยภาพของคน ให้มีภาวะผู้นำ ที่มีคุณภาพ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน คุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           ในโครงการนี้ ประชาชนได้รับความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาตามแนวพระราชปรัชญา ศาสตร์พระราชา หลักแนวคิด แบบเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งด้านแนวคิดที่สมดุล ภูมิคุ้มกัน การบริหารจัดการ และการเกษตรแบบพึ่งตนเอง ใช้อินทรีย์ชีวภาพ และรักษาสิ่งแวดล้อม แบบยั่งยืน  เป็นต้น นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีมากมากและสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่ชุมชนใน อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หากพัฒนาต่อเนื่องจะเป็นต้นแบบการเรียนรู้ของชุมชนต่างๆต่อไปได้เป็นอย่างดี

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2019-01-22 ] ดีอี ลงพื้นที่เมืองกรุงเก่าลุยตรวจสอบระบบสัญญาณเน็ตประชารัฐ....


- วันที่[2018-07-02 ] กัลฟ์ฯ โรงไฟฟ้าอุทัย เปิดบ้านต้อนรับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า....


- วันที่[2018-05-21 ] พ่อเมืองอยุธยา หนุนปชช.ต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชน คนเมืองมีถัง คนบ้านมีโอ่ง....


- วันที่[2018-03-21 ] กรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามโครงการคลองระบายน้ำบางบาล – บางไทร....


- วันที่[2017-12-25 ] โรงไฟฟ้าอุทัย กลุ่มบริษัทกัลฟ์(Gulf) จับมือเครือข่าย ทสม.อยุธยา เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างองค์ความรู้ชุมชนต้นแบบ....


- วันที่[2017-11-27 ] ชป.อยุธยา เร่งระบายน้ำออกจากทุ่งจัดเก็บน้ำทันฤดูกาลเพาะปลูก....


- วันที่[2017-10-02 ] ชาวนาสามเรือนเมืองกรุงเก่าทึ่ง สุดยอดนวัตกรรมสารอินทรีย์โมเดล....


- วันที่[2017-09-07 ] กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบางปะหัน หนุนผลิตภัณฑ์โอทอปกลุ่มสตรี....


- วันที่[2017-06-05 ] เครือข่าย ทสม.อยุธยา ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ชุมชน....


- วันที่[2017-04-11 ] โรงไฟฟ้าหนองแซง และชุมชน บูรณาการหน่วยงานรัฐ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม....


ดูข่าวทั้งหมด