บุคคลเด่น นายธนากร ตันติกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา คนใหม่

แชร์ผ่าน facebook

บุคคลเด่น

นายธนากร  ตันติกุล  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา คนใหม่

วัน เดือน ปีเกิด  29 มิถุนายน 2510

เครื่องราชอิสริยาภรณ์  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

การศึกษา

-ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนปลาย (2527) โรงเรียนเชนต์คาเบรียล รุ่น 64

- ประกาศนียบัตรการชลประทาน  นักเรียนการชลประทาน รุ่นที่ 41  วิทยาลัยการชลประทาน

-ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  วิศวกรรมโยธา ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ภาคีวิศวกร สาขาโยธา

การศึกษาอบรม

- หลักสูตรผู้อำนวยการโครงการ รุ่นที่ 11 ประจำปี 2558

- หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์  ระดับกลาง  รุ่นที่ 83 ประจำปี  2561

ประวัติการดำรงตำแหน่ง

- เริ่มบรรจุ 17 มกราคม 2533 หัวหน้าหน่วยแผนงานและงบประมาณ โครงการชลประทานชุมพร และโครงการฟื้นฟูพื้นที่ภาคใต้ ที่ประสบวาตภัยจากไต้ฝุ่นเกย์ (งานปรับปรุงคลองระบายน้ำสามแก้ว และขุดคลองหัววัง-พนังตักพร้อมอาคารประกอบ)

-24 มกราคม 2544  นายช่างชลประทาน 6  ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานภูเก็ต สำนักชลประทานที่ 15 (การแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภค-บริโภคบนเกาะภูเก็ต งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบผันน้ำบางใหญ่-บางวาด พร้อมปรับปรุงขุมสรรพสามิต)

-20 ตุลาคม 2551 นายช่างชลประทาน 7 ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานสระบุรี ช่วยราชการที่ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน

-16 ตุลาคม 2557 นายช่างชลประทานอาวุโส ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานลพบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10

-9 กรกฎาคม 2558 นายช่างชลประทานอาวุโส ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ จังหวัดสระบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10

-25 มิถุนายน 2561 นายช่างชลประทานอาวุโส  ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 10

-1 พฤศจิกายน  2562 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา