ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ “คนดีศรีอยุธยา”

แชร์ผ่าน facebook

ดร.จิระพันธุ์  พิมพ์พันธุ์ “คนดีศรีอยุธยา”

ป.ป.ช.อยุธยา มอบรางวัลองค์กรโปร่งใส

จากผลงานที่แสดงออกถึงการประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและศีลธรรมอันดีโดยมีพฤติกรรมที่สามารถนำมาแสดงให้เห็นว่า ความตั้งมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมั่นคง ยืนหยัดต่อสู้ปกป้องเพื่อความซื่อสัตย์สุจริต พากเพียรมุ่งมั่นให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริต มีผลงานในการส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตให้กับ เยาวชน บุคลากรขององค์กรสาธารณชน

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางจิระพันธุ์ นามสกุล พิมพ์พันธุ์ อายุ ๘๑ ปี

การศึกษา

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

- ปริญญาโท (MA.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยอลาบามา ประเทศสหรัฐอเมริกา

-ปริญญาตรี (กศ.บ.) สาขาภาอังกฤษ  วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร

- ประโยคครูมัธยม (ปม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประวัติการทำงาน

- ปี ๒๕๐๐-๒๕๐๑ ข้าราชการครู  ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนสมุทรปราการ

- ปี ๒๕๐๒-๒๕๑๑ ข้าราชการครู  ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

- ปี ๒๕๑๑-๒๕๑๒ ข้าราชการครู  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหาร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

- ปี ๒๕๑๒-ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

- ปี ๒๕๑๒-๒๕๕๐ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

           นางจิระพันธุ์  พิมพ์พันธุ์ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถหลายด้านและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการ, อนุกรรมการต่างๆหลายคณะ เช่น

           -ได้รับเลือกเป็นกรรมการสรรหาคณะกรรมการบริหารสำนักงานปฏิรูปการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๔๒

           -ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานโรงเรียนของการศึกษาเอกชนตั้งแต่   ปีพ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๔

           -ได้รับเลือกเป็นอุปนายกสมาคมสมาพันธ์การศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สมัย ดร.พิชัย บูรณะศิริ เป็นนายกสมาคมฯ และ ดร.วัลลภ  สุวรรณดี  เป็นนายกสมาคมฯ

           -ได้รับเลือกเป็นประธานสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (ชั่วคราว) ปี ๒๕๔๗ เพื่อรณรงค์การปฏิรูปการศึกษา ภาคการศึกษาเอกชน

           -ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมสมาพันธ์การศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๔๘  ต่อมาสมาคมสมาพันธ์การศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยโดยเลือกนางจิระพันธุ์  พิมพ์พันธุ์เป็นนายกสมาคมฯ

           -ได้รับเลือกเป็นอนุกรรมการคุ้มครองครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๔

           -ได้รับเลือกเป็นกรรมการกองทุนสงเคราะห์ครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน ปี พ.ศ. ๒๕๔๐

           -ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

           -ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

           -ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

           -ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ กบจ., กทจ., กบต. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๔๖ ถึงปัจจุบัน

นอกจากนางจิระพันธุ์  พิมพ์พันธุ์  ได้ทำประโยชน์อย่างมากให้แก่หน่วยงาน องค์กรต่างๆ  ยังเป็นผู้ทำคุณประโยชน์อื่น ๆ  ให้แก่ประเทศชาติอีกด้วย  อาทิ  เช่น เป็นเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ทำหน้าที่บำบัดทุกข์   บำรุงสุข ช่วยงาน สาธารณภัยต่างๆ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นเวลายาวนานถึง ๕๐ ปี ได้รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้น ๑ เหรียญกาชาดสรรเสริญ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารีฯ พระราชทานโล่เกียรติยศในฐานะที่ทำคุณประโยชน์ให้สภากาชาดไทย นอกจากนี้ยังได้บริจาคเงินสร้างอาคารกาชาด  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นอาคาร  “เฉลิมพระเกียรติ”  เป็นเงิน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)  และทูลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลที่ศาลาดุสิดาลัยเป็นเงิน  ๗๒๐,๐๐๐  บาท  (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๕๓๖ ถึงปัจจุบัน  ได้ร่วมจัดตั้งสภาวัฒนธรรมอำเภอ   สภาวัฒนธรรมตำบล  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย จัดทำกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมวัฒนธรรมในทุกด้าน เช่น จัดทำโครงการ “กินอยู่อย่างไทย เพื่อสู้ภัยเศรษฐกิจ” โครงการ “วัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข” ฯลฯ เป็นประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗   ได้ทำหน้าที่และรับผิดชอบด้านปัญหาเยาวชนที่หลงผิด  ได้จัดทำโครงการ “ร่วมกันคิด  ไม่ให้ผิดซ้ำสอง ”  “ก้าวไปสู่ชีวิตใหม่ ” เป็นการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาชนที่หลงผิดได้เป็นอย่างดี

           จากอุดมการณ์และความมุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมาอย่างต่อเนื่องยาวนนาน  ส่งผลให้ได้รับรางวัลเกียรติยศ และมีชื่อเสียงปรากฏเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ดังจะเห็นได้จากเป็นผู้บริหารโรงเรียนที่บริหารงานประสบผลสำเร็จได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ปี ๒๕๓๒ และ ปี ๒๕๕๐ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารดีเด่น รับรางวัลคุรุสภา  จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๓๓  เป็นผู้บริหารโรงเรียนที่บริหารงานประสบผลสำเร็จได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนรับรางวัลจริยธรรมดีเด่น  จากกรมการศาสนา ปี ๒๕๓๔  เป็นผู้บริหารโรงเรียนที่บริหารงานประสบผลสำเร็จได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน   ระดับมัธยมศึกษา จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ปี ๒๕๔๒ เป็นผู้บริหารโรงเรียนที่บริหารงานประสบผลสำเร็จได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ปี ๒๕๔๕, ๒๕๕๕  ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารต้นแบบจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ปี ๒๕๔๖  ได้รับคัดเลือกเป็นสตรีไทยดีเด่น จากสภาสตรีแห่งชาติ  ปี ๒๕๔๗ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้หญิงเก่ง สาขานักบริหาร  จากสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา  ปี ๒๕๕๐ ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๕๐ได้รับรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ภาษา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย สาขาการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต จากสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๕๐ ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องให้เป็น “คนดีศรีอยุธยา” จากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในนามประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับหอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประจำปี ๒๕๕๑โดยจัดให้มีงานประกาศเกียรติยศคนดีศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมแสดงความยินดีกว่า ๑,๐๐๐ คน ได้รับรางวัล “สุวรรณภูมิเกียรติคุณ” ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม สาขาส่งเสริมภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปี ๒๕๕๒  ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคล “ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ” รับโล่เกียรติยศจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมคุรุสภา

 

           นางจิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์  ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้พิพากษาสมทบและเป็นประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว  ซึ่งมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือกฎ ระเบียบ แบบแผนอย่างเคร่งครัด โปร่งใส มีวินัย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สมถะ รู้จักพึ่งพาตนเองอย่างชัดเจน และต่อเนื่องสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานจัดหาทุนก่อสร้างพระรูปกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ประดิษฐานที่หน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ได้ปฏิบัติตนในการยืนหยัดต่อสู้ ปกป้องกับอิทธิพลหรือการกระทำใดๆ ที่ไม่ถูกต้อง อันส่งผลให้เกิดการกระทำทุจริตทั้งต่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่เกรงกลัวต่อภัยอันตรายหรือปัญหาที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งได้นำคณะครูนักเรียนกว่า ๓,๐๐๐ คน รณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ร่วมกับ ปปช.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

           ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา สังกัด (กรม/สำนัก/กอง) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

           สถานที่ทำงาน โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา หมายเลขโทรศัพท์๐๓๕-๒๔๑๕๕๙ โทรสาร๐๓๕-๒๔๑๑๐๖ E- mailJirasart70@gmail.com

           ปัจจุบัน อยู่ที่ ๔๕ หมู่ ๑ ถนนชีกุน  ตำบลประตูชัย  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้๐๘๔-๘๗๙๒๕๒๙