อยุธยา บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

แชร์ผ่าน facebook

อยุธยา บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

อยุธยาเมืองกรุงเก่า  บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด  เปิดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 การศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงและขยายท่าเทียบเรือ เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการที่จะเกิดขึ้น ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม วิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการพัฒนาโครงการและผลกระทบในภาพรวมของโครงการทั้งหมด ที่จะมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ

          เวลา 09.30 น. วันที่ 28 ส.ค. 63  นายสรณต  ณ ศรีโต  นายอำเภอนครหลวง  ประธานเปิดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 การศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการปรับปรุงและขยายท่าเทียบเรือ เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการที่จะเกิดขึ้น และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ขอบเขตการศึกษา รวมทั้งจะได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษา จัดทำรายงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมี นานดิเรก  สำรวญ  นายก อบต.แม่ลา  คุณปณิตา  ควรสถาพร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ในกลุ่มบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)  คุณบัญชา  แก้วสุข  ผู้จัดการท่าเรืออาวุโส ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและมวลชนสัมพันธ์  ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประธานชุมชน  ผู้นำชุมชน จากตำบลแม่ลา ต.บางพระครู  ต.บางระกำ  เข้าร่วมประชุมฯ ประมาณ 200 คน  ณ หอประชุมเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา  อ.นครหลวง  จ.พระนครศรีอยุธยา

          นายบัญชา  แก้วสุข  ผู้จัดการท่าเรืออาวุโส ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและมวลชนสัมพันธ์  กล่าวว่า  โครงการท่าเทียบเรือของบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด  ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำป่าสัก ต.แม่ลา  อ.นครหลวง  จ.พระนครศรีอยุธยา  ปัจจุบันมีการเปิดใช้งานท่าเทียบเรือ จำนวน 3 ท่า  เพื่อใช้ในการขนถ่ายถ่านหินและสินค้าทั่วไป และมีแผนที่จะก่อสร้างเพิ่มเติมอีก 1 ท่า  ซึ่งท่าเทียบเรือดังกล่าวสามารถรองรับเรือที่มีขนาดเกินกว่า 500 ตันกรอสได้  ทั้งนี้ลักษณะของโครงการดังกล่าวเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดโครงการ  กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ประเภทโครงการ หรือการดำเนินการท่าเทียบเรือ ที่รองรับเรือขนาด ตั้งแต่ 500 ตันกรอสขึ้นไป หรือมีความยาวหน้าท่าตั้งแต่ 100 เมตร แต่ไม่ถึง 300 เมตร หรือมีพื้นที่ท่าเทียบเรือรวม ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 10,000 ตารางเมตร และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกรมเจ้าท่า  ว่าด้วยการขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือประเภทการใช้ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส  ให้สามารถใช้เทียบเรือขนาดเกินกว่า 500 ตันกรอสได้  พ.ศ. 2563 ซึ่งจะต้องจัดทำรายงาน EIA นำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบ

          ดังนั้นบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด จึงได้มอบหมายให้ บริษัท เช้าท์อี๊สท์เอเชียเทคโนโลยี จำกัด  ซึ่งได้รับอนุญาตจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้เป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-08-30 ] อยุธยา แคนนอน บูรณาการจิตอาสาเพื่อสังคม โครงการแคนนอน อนุรักษ์น้ำ และการใช้ประโยชน์จากผักตบชวา อย่างยั่งยืน ปีที่ 5....


- วันที่[2020-08-30 ] อยุธยา บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)....


- วันที่[2020-08-11 ] ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียว น้อมรำลึกปลูกข้าวในแปลงนาส่วนพระองค์....


- วันที่[2020-08-05 ] เกษตรอยุธยา บูรณาการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา....


- วันที่[2020-07-27 ] เกษตรอยุธยา จัดงานวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ 10 หนุนการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม....


- วันที่[2020-07-27 ] ประมงอยุธยา ร่วมกับทุกภาคส่วนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว....


- วันที่[2020-07-27 ] ทสจ.อยุธยา ร่วมกับทุกภาคส่วนปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว....


- วันที่[2020-07-23 ] เกษตรอยุธยา เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติในหลวง....


- วันที่[2020-07-09 ] อยุธยา บูรณาการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน วัดบุญกัณนาวาส....


- วันที่[2020-07-01 ] อยุธยา วุฒิอาสาธนาคารสมอง สนองพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขับเคลื่อน หนุนการทำงานให้ชุมชน ท้องถิ่น อบต.เกาะเรียน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด....


ดูข่าวทั้งหมด