เกษตรอยุธยา บูรณาการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

แชร์ผ่าน facebook

เกษตรอยุธยา บูรณาการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับเกษตรจังหวัดฯ เทศบาลตำบลลาดชะโด บูรณาการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด และการปลูกต้นไม้

         เวลา 10.00 น. วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมี นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ นายอำเภอผักไห่ หัวหน้าส่วนราชการ นายเกรียงศักดิ์  พิมพันธ์ดี  นายกเทศมนตรีฯ เทศบาลตำบลลาดชะโด เกษตรกร และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  โดยภายในงานมีการเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด และการปลูกต้นไม้ หลังจากนั้น ได้เยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน ก พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่เกษตรกรผู้ผ่านการอบรม เกษตรกรดีเด่น สถาบันเกษตรกรดีเด่น ศูนย์การจัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น และหน่วยงานผู้สนับสนุนการจัดงาน ประจำปี 2563 ณ เทศบาลตำบลลาดชะโด อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

            นายวรชันย์ หลักกรด กล่าวว่า  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จัดขึ้นนี้ ได้บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานร่วมกันพัฒนาพื้นฟู ทำให้เกษตรกรสามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายได้รับบริการทางการเกษตรได้อย่างทั่วถึงและครบวงจร  เช่น  การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึง การถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ซึ่งการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างความรู้ นวัตกรรมใหม่ให้แก่เกษตรกร พร้อมทั้งสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเสริมทักษะอาชีพของตนเองได้

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-08-30 ] อยุธยา แคนนอน บูรณาการจิตอาสาเพื่อสังคม โครงการแคนนอน อนุรักษ์น้ำ และการใช้ประโยชน์จากผักตบชวา อย่างยั่งยืน ปีที่ 5....


- วันที่[2020-08-30 ] อยุธยา บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)....


- วันที่[2020-08-11 ] ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียว น้อมรำลึกปลูกข้าวในแปลงนาส่วนพระองค์....


- วันที่[2020-08-05 ] เกษตรอยุธยา บูรณาการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา....


- วันที่[2020-07-27 ] เกษตรอยุธยา จัดงานวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ 10 หนุนการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม....


- วันที่[2020-07-27 ] ประมงอยุธยา ร่วมกับทุกภาคส่วนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว....


- วันที่[2020-07-27 ] ทสจ.อยุธยา ร่วมกับทุกภาคส่วนปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว....


- วันที่[2020-07-23 ] เกษตรอยุธยา เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติในหลวง....


- วันที่[2020-07-09 ] อยุธยา บูรณาการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน วัดบุญกัณนาวาส....


- วันที่[2020-07-01 ] อยุธยา วุฒิอาสาธนาคารสมอง สนองพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขับเคลื่อน หนุนการทำงานให้ชุมชน ท้องถิ่น อบต.เกาะเรียน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด....


ดูข่าวทั้งหมด