ทสจ.อยุธยา กระตุ้นจิตสำนึกปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

แชร์ผ่าน facebook

ทสจ.อยุธยา  กระตุ้นจิตสำนึกปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับภาครัฐ เอกชน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

            เวลา 10.30 น. วันที่ 21 พ.ค. 63  นายนิวัฒน์  ภาตะนันท์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายสมศักดิ์  เจริญไพฑูรย์ ปลัดจังหวัดฯ พ.อ.เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รองผอ.กอ.รมน.จังหวัดฯ นายเกษม สุขวารี ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายศักราช  อัมวงษ์  นายก อบต.เกาะเรียน  คณะผู้บริหาร  อบจ.พระนครศรีอยุธยา  ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ฯ  ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  ณ  บริเวณวัดช่างทอง  ต.เกาะเรียน  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา

         นายนิวัฒน์  ภาตะนันต์   กล่าวว่า  ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันเกิดมาจากกิจกรรมของมนุษย์ อาทิ  การใช้พลังงานต่าง ๆ การสูญเสียพื้นที่สีเขียวทางการเกษตรกรรม เพื่อนำมาเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและโรงงานอุตสาหกรรม  ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ทั้งในระดับท้องถิ่น  ประเทศและระดับโลก ทำให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเราทั้งด้านสุขภาพ  สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ถึงแม้จะไม่มีพื้นที่ป่าไม้  แต่จังหวัดได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จึงได้มีนโยบายและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานดำเนินการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ยั่งยืน

          นายเกษม  สุขวารี  กล่าวว่า  สืบเนื่องมาจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม  2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ  เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน  อีกทั้งช่วยกันป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 63 เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นต้น

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-08-05 ] เกษตรอยุธยา บูรณาการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา....


- วันที่[2020-07-27 ] เกษตรอยุธยา จัดงานวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ 10 หนุนการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม....


- วันที่[2020-07-27 ] ประมงอยุธยา ร่วมกับทุกภาคส่วนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว....


- วันที่[2020-07-27 ] ทสจ.อยุธยา ร่วมกับทุกภาคส่วนปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว....


- วันที่[2020-07-23 ] เกษตรอยุธยา เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติในหลวง....


- วันที่[2020-07-09 ] อยุธยา บูรณาการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน วัดบุญกัณนาวาส....


- วันที่[2020-07-01 ] อยุธยา วุฒิอาสาธนาคารสมอง สนองพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขับเคลื่อน หนุนการทำงานให้ชุมชน ท้องถิ่น อบต.เกาะเรียน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด....


- วันที่[2020-06-30 ] อบต.ทับน้ำ นำร่องหนุนสร้างเมืองสีเขียว แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตเกษตร....


- วันที่[2020-06-18 ] คณะสงฆ์อยุธยา ให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน นำร่องปลูกพืชผักสวนครัวบนพื้นที่ 3 ไร่ ต่อยอดช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19....


- วันที่[2020-06-02 ] จังหวัดอยุธยา เร่งกำจัดผักตบชวาพื้นที่ อบต.บ้านขล้อ เพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ กว่า 300 ตัน....


ดูข่าวทั้งหมด