พ่อเมืองอยุธยา หนุนปชช.ต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชน คนเมืองมีถัง คนบ้านมีโอ่ง

แชร์ผ่าน facebook

พ่อเมืองอยุธยา หนุนปชช.ต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชน คนเมืองมีถัง คนบ้านมีโอ่ง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลธนู ต่อยอดจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยแบบครบวงจร “คนเมืองมีถัง คนบ้านมีโอ่ง” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมภาชนะเก็บน้ำในการสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งอย่างเพียงพอ และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้น้ำอย่างประหยัด

        เวลา 09.30 น. วันที่ 21 พ.ค. 61 ดร.สุจินต์  ไชยชุมศักดิ์  พ่อเมืองอยุธยา ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยแบบครบวงจร กิจกรรมหลักการลดต้นทุนการผลิตและการส่งเสริมอาชีพการเกษตร เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน กิจกรรมย่อยส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชน “ คนเมืองมีถัง คนบ้านมีโอ่ง” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมภาชนะเก็บน้ำในการสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งอย่างเพียงพอ และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้น้ำอย่างประหยัด โดยมี นายประทีป  บริบูรณ์รัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ นางปวีณา ทองสกุลพันธ์ ผช.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ นายประพันธ์  ตรีบุบผา นายอำเภออุทัย  นายเฉลียว  สุขประเสริฐ  นายก อบต.ธนู  เจ้าหน้าที่ฯ โดยเชิญ อ.จักรกฤษณ์  ก่ำมอญ  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 15 พระนครศรีอยุธยา  วิทยากร อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้วิธีการปั้นโอ่งให้แก่ประชาชนในพื้นที่  11 หมู่ หมู่ละ 2 คน  ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการสร้างอาชีพเสริมของตนเอง เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว และให้มีถังน้ำกลางประจำหมู่บ้าน เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้น  ณ  อบต.ธนู ต.ธนู อ.อุทัย  จ.พระนครศรีอยุธยา

       นายประทีป  บริบูรณ์รัตน์  กล่าวว่า  เนื่องจากปัจจุบันเข้าสู่ฤดูร้อน ทำให้สภาวะอากาศร้อนอบอ้าว และแห้งแล้ง ซึ่งอาจจะทำให้ประชาชนมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำอุปโภค – บริโภค แหล่งเก็บกักน้ำตามธรรมชาติและที่สร้างขึ้นมีน้อยไม่เพียงพอต่อการเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมภาชนะเก็บน้ำในการสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งอย่างเพียงพอ และสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน  มีความตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้น้ำอย่างประหยัด นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยดูแลรักษาภาชนะเก็บน้ำให้มีความพร้อมในการใช้งาน โดยการรณรงค์ให้ทุกครัวเรือน สำรวจ ซ่อมแซมถังน้ำ/โอ่งน้ำ และจัดหาภาชนะเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร เพื่อใช้กักเก็บน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคในช่วงฤดูแล้ง ประกอบกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่ราบลุ่ม และเป็นพื้นที่ปลายน้ำ ประสบกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในหลาย ๆ พื้นที่  และประชาชนส่วนใหญ่ปลูกบ้านริมน้ำ และยังไม่มีความตื่นตัวในเรื่องการเตรียมความพร้อม ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเตรียมภาชนะเก็บน้ำในการสำรองน้ำไว้ใช้ฤดูแล้งอย่างเพียงพอ และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนมีความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการใช้น้ำอย่างประหยัด

       จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดทำโครงการ “คนเมืองมีถัง คนบ้านมีโอ่ง”  เพื่อสร้างวิทยากรในการจัดทำภาชนะเก็บกักน้ำ(โอ่ง)  สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่  รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการสร้างอาชีพเสริมของตนเอง  เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว และให้มีถังน้ำกลางประจำหมู่บ้าน  เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้น โดยคัดเลือกพื้นที่นำร่องดำเนินการ จำนวน 4 รุ่น รุ่นที่ 1 อำเภอบ้านแพรก ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 2 – 6 เมษายน 2561  รุ่นที่ 2 อำเภอผักไห่ ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 23 – 27 เมษายน 2561 รุ่นที่ 3 อำเภอเสนา ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 15 – 19 พฤษภาคม 2561 และรุ่นที่ 4 อำเภออุทัย ดำเนินการใน วันที่ 21 – 25 พฤษภาคม 2561 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นละ 20 คน  รวมทั้งสิ้น 80 คน  โดยใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม  จำนวน 5 วัน  ฝึกอบรมภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริง

       นายประพันธ์  ตรีบุบผา นายอำเภออุทัย  กล่าวว่า  โครงการส่งเสริมการเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยแบบครบวงจร  กิจกรรมหลักการลดต้นทุนการผลิตและการส่งเสริมอาชีพการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชน “คนเมืองมีถัง คนบ้านมีโอ่ง” อำเภออุทัย เป็นพื้นที่ราบลุ่มต่ำน้ำท่วมถึง เป็นพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจ จึงเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก นับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสร้างความตระหนัก และการเตรียมความพร้อมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่หมู่บ้าน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้มีภาชนะในการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูน้ำหลาก และฤดูแล้งอย่างเพียงพอ

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-07-01 ] อยุธยา วุฒิอาสาธนาคารสมอง สนองพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขับเคลื่อน หนุนการทำงานให้ชุมชน ท้องถิ่น อบต.เกาะเรียน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด....


- วันที่[2020-06-30 ] อบต.ทับน้ำ นำร่องหนุนสร้างเมืองสีเขียว แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตเกษตร....


- วันที่[2020-06-18 ] คณะสงฆ์อยุธยา ให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน นำร่องปลูกพืชผักสวนครัวบนพื้นที่ 3 ไร่ ต่อยอดช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19....


- วันที่[2020-06-02 ] จังหวัดอยุธยา เร่งกำจัดผักตบชวาพื้นที่ อบต.บ้านขล้อ เพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ กว่า 300 ตัน....


- วันที่[2020-05-29 ] แขวงทางหลวงชนบทอยุธยา เร่งติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อลำน้ำที่มีการสัญจรทางเรือ 4 จุดใหญ่ เพื่อลดผลกระทบหลังเรือเฉี่ยวชน....


- วันที่[2020-05-25 ] อยุธยา น้อมรำลึกจัดพิธีไถกลบต้นปอเทืองในแปลงนาส่วนพระองค์พ่อหลวง ร.9 เนื่องในวันครบรอบ 8 ปี....


- วันที่[2020-05-21 ] ทสจ.อยุธยา กระตุ้นจิตสำนึกปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ....


- วันที่[2020-05-12 ] ชป.อยุธยา แจ้งเตือนเกษตรกรก่อนทำนาปีปริมาณน้ำน้อยควรติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด....


- วันที่[2020-05-08 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค หนุนเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรขายสินค้าฟรี!! ฝ่าวิกฤติโควิด-19....


- วันที่[2020-04-13 ] เกษตรอยุธยา หนุนเกษตรกรนำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่ายราคาถูกหลังได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด-19....


ดูข่าวทั้งหมด