กลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) รณรงค์อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมลดภาวะโลกร้อน

แชร์ผ่าน facebook

กลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) รณรงค์อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมลดภาวะโลกร้อน

     โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ โดยโรงไฟฟ้าอุทัย (บริษัทกัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด) จ.พระนครศรีอยุธยา และ โรงไฟฟ้าหนองแซง(บริษัทกัลฟ์ เจพี เอ็นเอส) จ.สระบุรี  นำโดย คณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมรณรงค์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ชุมชน ท้องถิ่น ที่ตั้งโรงไฟฟ้าฯ และในพื้นที่สาธารณะสำคัญในประเทศ ดำเนินการปลูกต้นไม้ ปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดขยะ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ในการดูแล รักษา อนุรักษ์ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ลดภาวะโลกร้อน ซึ่งกำลังเป็นปัญหาระดับสากล

       นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์  ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทกัลฟ์ กล่าวว่า โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ เรามีหน้าที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับประเทศ และ อีกประการหนึ่งที่สำคัญ คือ การสร้างธรรมาภิบาล และ ความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในกระบวนการผลิตไฟฟ้า ซึ่งมีการกำหนดมาตรฐานการดำเนินการ และ การควบคุมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานภาครัฐ และ กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคชุมชน โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการภาคชุมชนร่วมตรวจสอบ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการไปตลอดระยะเวลาอายุการผลิตของโรงไฟฟ้าฯ

      ชัยวุฒิ ฯ กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันภาวะโลกร้อน มีผลกระทบมากจากการเปลี่ยนแปลงของโลกหลายประการ จึงเป็นปัญหาที่วิกฤติ นานาชาติจึงมีการร่วมกันรณรงค์ เพื่อลดภาวะโลกร้อน ซึ่งกลุ่มบริษัทกัลฟ์ ได้ให้ความสำคัญและกำหนดเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่ต้องดำเนินการฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม รอบพื้นที่ชุมชน ท้องถิ่นที่ตั้งโรงไฟฟ้า ซึ่งเราได้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกต้นไม้ รักษาสิ่งแวดล้อม ทุกด้าน นอกจากนี้ ในระดับสังคมวงกว้างและสากล  เราได้ร่วมสนับสนุนกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชน ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และ ลดภาวะโลกร้อน ในพื้นที่สำคัญของประเทศ

       ล่าสุด เราจัดโครงการเพิ่มเติมในปีนี้ เช่น กิจกรรม กลุ่มบริษัทกัลฟ์จิตอาสาปลูกป่าชายเลน ที่ ต.คลองโคน อ.เมือง  จ.สมุทรสงคราม  ทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และ ลดภาวะโลกร้อน หากเราร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือ จะสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้ไว้ได้ เราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้  เริ่มต้นจากสิ่งแวดล้อมใกล้ๆตัวเราและหมู่คณะในองค์กร และชุมชน สังคมของเรา สำหรับกลุ่มบริษัทกัลฟ์  และโรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ นั้น ได้ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม และไม่ก่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ต่อชุมชน เป็นนโยบายที่บริษัทยึดมั่นมาโดยตลอด

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2018-07-12 ] กัลฟ์ฯ โรงไฟฟ้าอุทัย เปิดบ้านต้อนรับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า....


- วันที่[2018-05-21 ] พ่อเมืองอยุธยา หนุนปชช.ต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชน คนเมืองมีถัง คนบ้านมีโอ่ง....


- วันที่[2018-03-21 ] กรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามโครงการคลองระบายน้ำบางบาล – บางไทร....


- วันที่[2017-12-25 ] โรงไฟฟ้าอุทัย กลุ่มบริษัทกัลฟ์(Gulf) จับมือเครือข่าย ทสม.อยุธยา เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างองค์ความรู้ชุมชนต้นแบบ....


- วันที่[2017-11-27 ] ชป.อยุธยา เร่งระบายน้ำออกจากทุ่งจัดเก็บน้ำทันฤดูกาลเพาะปลูก....


- วันที่[2017-10-02 ] ชาวนาสามเรือนเมืองกรุงเก่าทึ่ง สุดยอดนวัตกรรมสารอินทรีย์โมเดล....


- วันที่[2017-09-07 ] กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบางปะหัน หนุนผลิตภัณฑ์โอทอปกลุ่มสตรี....


- วันที่[2017-06-05 ] เครือข่าย ทสม.อยุธยา ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ชุมชน....


- วันที่[2017-04-11 ] โรงไฟฟ้าหนองแซง และชุมชน บูรณาการหน่วยงานรัฐ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม....


- วันที่[2017-04-07 ] คพ.ติวเข้มเครือข่ายประสานงานระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ....


ดูข่าวทั้งหมด