ธ.ก.ส.อยุธยา หนุนธุรกิจชุมชนสร้างไทยเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงยั่งยืน

แชร์ผ่าน facebook

.ก.ส.อยุธยา หนุนธุรกิจชุมชนสร้างไทยเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงยั่งยืน

ธ.ก.ส.อยุธยา ให้สินเชื่อเพื่อการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตทางการเกษตร อัตราดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 0.01 ต่อปี กลุ่มเป้าหมาย เป็นสถาบันการเงินชุมชน กทบ. สหกรณ์การเกษตร ผู้ประกอบการ หวังให้เกิดการสร้างรายได้แก่ชุมชน ครัวเรือน สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง ยั่งยืน

       นายประจิน จันทรพานิชย์  ผู้อำนวยการ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบให้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินโครงการให้สินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในธุรกิจชุมชน มีวงเงินสินเชื่อรวม 50,000 ล้านบาท กำหนดระยะเวลา 3 ปี โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี

        กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย ได้แก่ เกษตรกร บุคคลทั่วไป นิติบุคคล สถาบันการเงินชุมชน กองทุนหมู่บ้าน วิสาหกิจชุมชน  สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจการเกษตร ซึ่งจะต้องประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต  การรวบรวม การแปรรูป การตลาด และการบริการ อยู่ในห่วงโซ่มูลค่าสินค้าเกษตร  และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร ลดรายจ่าย รวมทั้งเพื่อการบริโภคของคนในชุมชน การมีส่วนร่วมสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยทรัพยากรของชุมชน มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเกื้อกูลและเป็นธรรม มีการบูรณาการความร่วมมือกับส่วนงานภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาธุรกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการทางธุรกิจการเกษตร

        กำหนดวัตถุประสงค์ในการให้สินเชื่อ เพื่อให้การสนับสนุนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อการปฏิรูปภาคการเกษตร มีการปรับ/เปลี่ยน/พัฒนาการ สร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น การลดต้นทุนการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาการตลาด  การสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน รวมถึงการสนับสนุนกิจการโฮมสเตย์และโฮมลอดจ์

        กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปี หลังจากนั้นเป็นอัตราดอกเบี้ยตามเกณฑ์ปกติของธนาคาร กำหนดให้จ่ายสินเชื่อได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 กำหนดวงเงินสินเชื่อสำหรับสถาบันการเงิน นิติบุคคลไม่เกินรายละ 100 ล้านบาท กรณีเป็นบุคคลไม่เกินรายละ 50 ล้านบาท กรณีเป็นเงินหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจให้ชำระคืนภายในระยะเวลา 12 เดือน โดยกำหนดการชำระ สอดคล้องกับที่มาแห่งรายได้ กรณีเป็นเงินลงทุนให้สินเชื่อเพื่อการลงทุนใหม่และการขยาย  การลงทุนในโครงการเดิมได้ ทั้งนี้ ผู้ขอสินเชื่อจะต้องมีแผนธุรกิจที่ชัดเจน ในการนำเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนี้ไปทำให้เกิดประโยชน์ในกิจกรรม และมีผลกับการสร้างรายได้เพิ่มให้แก่สมาชิก หรือชุมชน เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร หรือผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งมีการส่งเสริมการออมเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน และครัวเรือนในอนาคตด้วย

    ในส่วนของหลักประกันให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติของธนาคาร กรณีเป็นกองทุนหมู่บ้าน สถาบันการเงินชุมชน วิสาหกิจชุมชน ให้คณะกรรมการทั้งคณะค้ำประกันได้ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีข้อห้ามที่สำคัญ คือ ห้ามนำเงินสินเชื่อตามโครงการนี้ไป Refinance สัญญากู้เดิมกับ ธ.ก.ส. หรือสถาบันการเงินอื่น ห้ามนำเงินสินเชื่อนี้ไปให้กู้ต่อแก่สมาชิก และที่สำคัญ คือ ห้ามนำสินเชื่อตามโครงการนี้ไปแบ่งกันในกลุ่มสมาชิกโดยเด็ดขาด

        ยกตัวอย่าง กลุ่มทำนาแปลงใหญ่ ซื้อเครื่องอัดฟางมารับอัดฟาง ซื้อฟางข้าวจากเกษตรกรสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ ไร่ละ 100 บาท เกษตรกรลดการเผาฟาง แต่มีรายได้เพิ่มไร่ละ 100 บาท กลุ่มฯ นำฟางก้อนไปขายได้เงินมาเข้าระบบบัญชี หากมีกำไรจัดสรรแบ่งปันผลหลังจากสิ้นปีบัญชี  หรือ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำน้ำพริกเผาจำหน่าย ต้องการขยายกิจการน้ำพริก ชวนสมาชิก ชาวบ้าน ปลูกพริก ข่า ตะไคร้ มะกูด หรือพืชผักอย่างอื่น เพื่อขายให้แก่กลุ่มวิสาหกิจทำน้ำพริก เกิดการสร้างรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรในชุมชน วิสาหกิจไม่ต้องไปซื้อวัตถุดิบจากที่ไกล ๆ โดยให้ราคาวัตถุดิบตามราคาตลาด เมื่อมีรายได้เพิ่มควรเก็บออมเพื่ออนาคต สร้างเป็นวินัยทางการเงินที่ดี ส่งต่อวินัยการออม การประหยัด ใช้เงินตามความจำเป็นเหมาะสม ให้แก่ลูกหลานรุ่นต่อๆไป ครอบครัวจะเกิดความมั่นคงอย่างแน่นอน

       รัฐบาลมีเจตนาในการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้ภาคชุมชน หมู่บ้าน มีบทบาทในพัฒนาท้องถิ่น เกิดการพึ่งพาตนเองและชุมชนช่วยเหลือกัน สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน ชุมชน จึงได้มีการส่งเสริมให้มีสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมาก หรือเท่ากับว่าเป็นการให้ยืมเงินไปเพื่อประกอบการทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดความมั่นคงต่อไป และมีระยะเวลาในการชำระคืนที่เหมาะสม ผู้ที่สนใจในการดำเนินการตามเงื่อนไขนี้ สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส.หน่วยอำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทุกแห่ง.....

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-07-01 ] อยุธยา วุฒิอาสาธนาคารสมอง สนองพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขับเคลื่อน หนุนการทำงานให้ชุมชน ท้องถิ่น อบต.เกาะเรียน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด....


- วันที่[2020-06-30 ] อบต.ทับน้ำ นำร่องหนุนสร้างเมืองสีเขียว แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตเกษตร....


- วันที่[2020-06-18 ] คณะสงฆ์อยุธยา ให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน นำร่องปลูกพืชผักสวนครัวบนพื้นที่ 3 ไร่ ต่อยอดช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19....


- วันที่[2020-06-02 ] จังหวัดอยุธยา เร่งกำจัดผักตบชวาพื้นที่ อบต.บ้านขล้อ เพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ กว่า 300 ตัน....


- วันที่[2020-05-29 ] แขวงทางหลวงชนบทอยุธยา เร่งติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อลำน้ำที่มีการสัญจรทางเรือ 4 จุดใหญ่ เพื่อลดผลกระทบหลังเรือเฉี่ยวชน....


- วันที่[2020-05-25 ] อยุธยา น้อมรำลึกจัดพิธีไถกลบต้นปอเทืองในแปลงนาส่วนพระองค์พ่อหลวง ร.9 เนื่องในวันครบรอบ 8 ปี....


- วันที่[2020-05-21 ] ทสจ.อยุธยา กระตุ้นจิตสำนึกปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ....


- วันที่[2020-05-12 ] ชป.อยุธยา แจ้งเตือนเกษตรกรก่อนทำนาปีปริมาณน้ำน้อยควรติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด....


- วันที่[2020-05-08 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค หนุนเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรขายสินค้าฟรี!! ฝ่าวิกฤติโควิด-19....


- วันที่[2020-04-13 ] เกษตรอยุธยา หนุนเกษตรกรนำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่ายราคาถูกหลังได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด-19....


ดูข่าวทั้งหมด