ประมงอยุธยา ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามหนุนอาชีพเกษตรกรเพิ่มรายได้ให้ชุมชน กว่า 1 ล้านตัว

แชร์ผ่าน facebook

ประมงอยุธยา ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามหนุนอาชีพเกษตรกรเพิ่มรายได้ให้ชุมชน กว่า 1 ล้านตัว

ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ร่วมกับอำเภอผักไห่  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง  ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการส่งเสริมการเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานแบบครบวงจร  กิจกรรมหลัก การสร้างเครือข่ายและการลดต้นทุนการผลิตและส่งเสริมอาชีพการเกษตร  เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน  กิจกรรมย่อย การผลิตกุ้งแม่น้ำปลอดภัย ระยะที่ 2  ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน  กว่า 1 ล้านตัว

         เวลา 09.00 น. วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562  นายนิวัฒน์  ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประธานในพิธี ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานแบบครบวงจร กิจกรรมหลัก การสร้างเครือข่ายและการลดต้นทุนการผลิตและส่งเสริมอาชีพการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน กิจกรรมย่อย การผลิตกุ้งแม่น้ำปลอดภัย ระยะที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยมี นางสมทรง  พันธ์เจริญวรกุล  นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา นายประมวล  มีแป้น ประมงจังหวัดฯ  นายวรชันย์  หลักกรด  เกษตรจังหวัดฯ  นายอำเภอผักไห่  หัวหน้าส่วนราชการ นายณัฐธร  มงคลน้อย  นายก อบต.ท่าดินแดง  กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชน ร่วมในพิธีปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ณ แม่น้ำน้อย บริเวณหน้าวัดท่าดินแดง หมู่ที่ 2 ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

         นายนิวัฒน์  ภาตะนันท์  กล่าวว่า  จากสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตั้งอยู่บนพื้นฐานด้านการเกษตร  มีทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยเฉพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม เป็นส่วนเสริมที่สำคัญในการดำรงชีวิต เพราะประชาชนได้ใช้สัตว์น้ำจากแหล่งน้ำเป็นทั้งอาหารและรายได้ของครอบครัว กุ้งแม่น้ำเป็นสัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ประชาชนในท้องถิ่นได้ใช้เป็นอาหารและเป็นสินค้าสัตว์น้ำที่ส่งไปจำหน่ายในตลาดจังหวัดใกล้เคียงและตลาดกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเที่ยวเที่ยวภายในจังหวัดอีกทางหนึ่งด้วย การผลิตกุ้งแม่น้ำปลอดภัย เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง เป็นการเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำ  สร้างมูลค่าภาคการประมง สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้เป็นอย่างดี  จึงขอให้พี่น้องชาวประมงได้ช่วยกันอนุรักษ์และดูแลพันธุ์สัตว์น้ำ ตลอดจนรักษาระบบนิเวศน์ธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ต่อไป

         นายประมวล  มีแป้น  กล่าวว่า  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารจากแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างหลากหลาย  มีสัตว์น้ำหลายชนิด ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กุ้งก้ามกราม  ประชาชนในท้องถิ่นใช้เป็นอาหารและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรด้านการประมงในพื้นที่ และจังหวัดให้ความสำคัญโดยประกาศให้กุ้งก้ามกรามเป็นสัตว์น้ำประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อปี 2558  การปล่อยพันธุ์  กุ้งก้ามกราม ขนาด 3 – 4 นิ้ว จำนวน 2 แห่ง  แห่งแรกที่  ณ แม่น้ำน้อย บริเวณหน้าวัดท่าดินแดง หมู่ที่ 2  ต.ท่าดินแดง  จำนวน  600,000 ตัว  แห่งที่ 2 ณ แม่น้ำน้อย  บริเวณหน้าโรงสูบน้ำที่ 2 หมู่ที่ 3 ต.ทางช้าง  อ.บางบาล  จำนวน 700,000 ตัว  รวม 1,300,000 ตัว  เพื่อสร้างมูลค่าภาคการประมง  เพิ่มทรัพยากรกุ้งแม่น้ำที่เติบโตจากธรรมชาติ  เป็นแหล่งอาหารปลอดภัยเพื่อการบริโภค เพิ่มผลผลิตกุ้งแม่น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรี และแม่น้ำน้อย รวมทั้งคลองสาขา ยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ทำการประมงกุ้งแม่น้ำ และผู้มีอาชีพประกอบการร้านอาหารและบริการ  เพิ่มแหล่งอาหารธรรมชาติและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำอีกด้วย

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-03-12 ] อยุธยา อำเภอบ้านแพรก เปิดกิจกรรมนำร่อง วันปลูกไผ่บ้านแพรก เป็นต้นทุนในการผลิตสินค้า สิ่งของเครื่องใช้....


- วันที่[2020-03-09 ] ธ.ก.ส.อยุธยา หนุนธุรกิจชุมชนสร้างไทยเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงยั่งยืน....


- วันที่[2020-01-14 ] ชป.อยุธยา ชี้แจงสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา....


- วันที่[2019-12-24 ] เกษตรจังหวัดอยุธยา บูรณาการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพิ่มศักยภาพแก้ไขปัญหาพัฒนาด้านการเกษตร....


- วันที่[2019-12-06 ] พ่อเมืองอยุธยา นำจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ กำจัดผักตบชวาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ....


- วันที่[2019-11-25 ] ธ.ก.ส.มอบโชคลูกค้าเกษตรยั่งยืนสาววิไล ผักไห่อยุธยา ผู้โชคดีรับรางวัล 10 ล้านบาท....


- วันที่[2019-11-06 ] อยุธยา จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 3 อำเภอ รวมพลังจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ....


- วันที่[2019-10-21 ] อยุธยา รวมพลังจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์สวนสมเด็จถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า....


- วันที่[2019-09-30 ] กรมชลประทาน ปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง ลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำ....


- วันที่[2019-09-10 ] ชมรม onefineday เยี่ยมชมศึกษาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบหมู่บ้านเทโพ อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นหุ่นไล่กา....


ดูข่าวทั้งหมด