ฮอนด้าอยุธยา ระเบิดศึกการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ “อยุธยาฮอนด้ายูเนี่ยนคัพ” ครั้ง ที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทาน

แชร์ผ่าน facebook

ฮอนด้าอยุธยา ระเบิดศึกการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ “อยุธยาฮอนด้ายูเนี่ยนคัพ” ครั้ง ที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทาน

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ร่วมกับสหภาพแรงงานฮอนด้าแห่งประเทศไทย สโมสรตะกร้อฮอนด้ายูเนี่ยน ภาครัฐ  ภาคเอกชน  จัดแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ “อยุธยาฮอนด้ายูเนี่ยนคัพ” ครั้ง ที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  “เนรมิตอยุธยา” เพื่อความน่าอยู่และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

        วันที่ 30 มี.ค. 2562  นางศิรประภา เทศประสิทธิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ  “อยุธยาฮอนด้ายูเนี่ยนคัพ” ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายวิระเดช สมปิตะ กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วย นายเพชร โสมาบุตร ประธานที่ปรึกษาสหภาพแรงงานฮอนด้าแห่งประเทศไทย นายอำนาจ บัวเสือ รองประธานสหภาพแรงงานฮอนด้าแห่งประเทศไทย นายอรรถพร อ่อนนิ่ม เลขาธิการสหภาพแรงงานฮอนด้าแห่งประเทศไทย นาสาวอภิญญา มีสามเสน ผู้ชำนาญการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประเสริฐ น้อยเจริญสุข ประธานผู้ติดสิน  นายมนตรี  โอนอ่อน  บริษัทยูเรก้า  ผู้สนับสนุนชุดนักกีฬาและผู้ตัดสิน  นายสุมิตรา ดีวงศ์  บริษัท  มาราธอน ผู้สนับสนุนอุปกรณ์การกีฬา นายอุดม  ไกรย์ราช รองประธานสหภาพแรงงานฮอนด้าแห่งประเทศไทย ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนต่างๆ  ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2562  ณ  สนามกีฬาเอนกประสงค์ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)จำกัด

        นางศิรประภา เทศประสิทธิ์   ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า  การกีฬาและนันทนาการเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาคนในชาติให้มีสุขภาพดี และมีความสุข เป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของสังคม เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และสร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิให้แก่ประชาชนชาวไทยในประชาคมโลก การกีฬาและนันทนาการจึงถูกกำหนดไว้ในแผนพัฒนาประเทศ และนโยบายรัฐบาลในทุกประเทศและทุกรัฐบาลโลก รัฐบาลปัจจุบัน ได้ให้ความสำคัญกับการกีฬาในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รณรงค์ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมในด้านการกีฬาและการออกกำลังกายในสถานศึกษาต่างๆ รวมทั้งในชุมชนและหมู่บ้านให้มีความต่อเนื่อง และยั่งยืนมีผลเป็นรูปธรรม

       จากความสำเร็จของโครงการจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ “อยุธยาฮอนด้ายูเนี่ยนคัพ” ครั้งที่ 3 และปีที่ผ่านมา  ได้รับการตอบรับจากสโมสรกีฬาทั้งภายในประเทศและสโมสรกีฬาต่างประเทศ  ส่งทีมตะกร้อเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวน 114 ทีม และในปี 2562 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสหภาพแรงงานฮอนด้าแห่งประเทศไทยและสโมสรตะกร้อฮอนด้ายูเนี่ยน จึงได้จัดทำโครงการแข่งขันเซปักตะกร้อ “อยุธยาฮอนด้ายูเนี่ยนคัพ” ครั้งที่ 4 โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6  (พ.ศ. 2560 – 2564 ) การกีฬาเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการกีฬาที่มีมาตรฐานและอยู่ในระดับชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งการสร้างกิจกรรมด้านการกีฬาในทุกระดับ เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ผลักดันให้ภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการสร้าง ส่งเสริม และสนับสนุน อุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา และส่งเสริมการบริหารจัดการกีฬาให้มีมาตรฐานที่ดี ทาให้การกีฬาไทย เป็นที่น่าสนใจสาหรับคนไทยและต่างชาติ นักกีฬา ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสอดคล้องกับ นโยบายจังหวัดฯ ตามโครงการ “เนรมิตอยุธยา” เพื่อความน่าอยู่และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

      นายวิระเดช สมปิตะ  ประธานสโมสรฮอนด้ายูเนี่ยน  กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ “อยุธยาฮอนด้ายูเนี่ยนคัพ”  เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเซปักตะกร้อให้เป็นมาตรฐาน อนุรักษ์กีฬาเซปักตะกร้อที่เป็นกีฬาประจำชาติ ส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการสร้างส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา ส่งเสริมการบริหารจัดการกีฬาให้มีมาตรฐานที่ดี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายจังหวัดฯ ตามโครงการ “เนรมิตอยุธยา” เพื่อความน่าอยู่และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กลุ่มเป้าหมาย  ทีมนักกีฬาจากสโมสรทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ มากกว่า 114 ทีม  ซึ่งผู้เข้าร่วมชมและเชียร์ ประมาณ 3,000 – 5,000 คน ตลอดการแข่งขัน

       สำหรับการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ แบ่งออกเป็นประเภท ประชาชนชาย  ประเภททีมเดี่ยว  ชิงถ้วยพระราชทาน   ประชาชนหญิงประเภททีมเดี่ยว  ชิงถ้วยพระราชทาน  เยาวชนชายอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภททีมเดี่ยว  ชิงถ้วยเกียรติยศ เยาวชนหญิงอายไม่เกิน 18 ปี ประเภททีมเดี่ยว ชิงถ้วยเกียรติยศ  อาวุโสชายอายุ 40 ปีขึ้นไป  ประเภททีมเดี่ยว ชิงถ้วยเกียรติยศ อาวุโสชายอายุ 50 ปีขึ้นไป ประเภททีมเดี่ยว ชิงถ้วยเกียรติยศ

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-01-12 ] อยุธยา จัดแข่งขันวิ่งผลัดสานสัมพันธ์ “กรุงศรี อยุธยา คิชูน่า เอกิเด้ง 2020” สานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น....


- วันที่[2020-01-03 ] ร.ร.วัดหันตรา จัดแข่งขันกีฬาสี “หันตราเกมส์” เชื่อมความสามัคคีในหมู่นักเรียน....


- วันที่[2019-12-24 ] ทต.ปราสาททอง จัดวิ่งการกุศลเพื่อสุขภาพ มินิมาราธอน สมทบทุนซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.บางปะอิน....


- วันที่[2019-12-17 ] บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย เปิดเวทีการแข่งขัน วิทยุการบิน มินิวอลเลย์บอลปีที่ 20 ชิงถ้วยพระราชทาน....


- วันที่[2019-12-01 ] นักวิ่งนับหมื่น ร่วมวิ่ง “ยูนิค รันนิ่ง อยุธยามาราธอน 2019” วิ่งเพื่อมรดกโลก ปีที่ 10....


- วันที่[2019-12-01 ] ฮอนด้ายูเนี่ยนคัพ เปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน....


- วันที่[2019-11-22 ] สโมสรตะกร้อฮอนด้ายูเนี่ยน เตรียมจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อเยาวชนฮอนด้ายูเนี่ยนคัพ ครั้ง ที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทาน....


- วันที่[2019-09-14 ] สมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย จัดแข่งขันชักกะเย่อชิงแชมป์เอเชีย 14th Asian Tug of War Indoor Championships Ayutthaya Thailand 2019....


- วันที่[2019-09-09 ] ระเบิดศึกฟุตบอลกระชับมิตร ส่วนราชการ สื่อมวลชน อ่างทอง สานสัมพันธ์ทีมบางปะหันซีเนียร์....


- วันที่[2019-08-25 ] ร.ร.อุทัย จัดวิ่งการกุศล Uthai Mini Marathon สานฝันเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1....


ดูข่าวทั้งหมด