ฮอนด้า เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ “อยุธยาฮอนด้ายูเนี่ยนคัพ” ครั้ง ที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทาน

แชร์ผ่าน facebook

ฮอนด้า เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ “อยุธยาฮอนด้ายูเนี่ยนคัพ” ครั้ง ที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทาน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ร่วมกับ สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย สหภาพแรงงานฮอนด้าแห่งประเทศไทย สโมสรตะกร้อฮอนด้ายูเนี่ยนคัพ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรุงเก่า) เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ “อยุธยาฮอนด้ายูเนี่ยนคัพ” ครั้ง ที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2562  ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

         วันที่ 15 มี.ค. 2562  นางศิรประภา เทศประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวิระเดช สมปิตะ ประธานสโมสรฮอนด้ายูเนี่ยน นายเพชร โสมาบุตร ประธานที่ปรึกษาสหภาพแรงงานฮอนด้าแห่งประเทศไทย นายอำนาจ บัวเสือ รองประธานสหภาพแรงงานฮอนด้าแห่งประเทศไทย นายอรรถพร อ่อนนิ่ม เลขาธิการสหภาพแรงงานฮอนด้าแห่งประเทศไทย นาสาวอภิญญา มีสามเสน ผู้ชำนาญการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประเสริฐ น้อยเจริญสุข ประธานผู้ติดสิน  นายมนตรี  โอนอ่อน  บริษัทยูเรก้า ผู้สนับสนุนชุดนักกีฬาและผู้ตัดสิน นายสุมิตรา ดีวงศ์  บริษัท  มาราธอน ผู้สนับสนุนอุปกรณ์การกีฬา นายอุดม  ไกรย์ราช รองประธานสหภาพแรงงานฮอนด้าแห่งประเทศไทย  ร่วมกันแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ “อยุธยาฮอนด้ายูเนี่ยนคัพ” ครั้ง ที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา

          นางศิรประภา เทศประสิทธิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กล่าวว่า  การกีฬาและนันทนาการเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาคนในชาติให้มีสุขภาพดี และมีความสุข เป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของสังคม เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า  ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และสร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิให้แก่ประชาชนชาวไทยในประชาคมโลก  การกีฬาและนันทนาการจึงถูกกำหนดไว้ในแผนพัฒนาประเทศ และนโยบายรัฐบาลในทุกประเทศและทุกรัฐบาลโลก  รัฐบาลปัจจุบัน ได้ให้ความสำคัญกับการกีฬาในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2545 เรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 2 มกราคม 2546 เรื่องการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มีความตื่นตัวในการเล่นกีฬา และเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2546  มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้ประสานงานและร่วมมือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ รณรงค์ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมในด้านการกีฬาและการออกกำลังกายในสถานศึกษาต่างๆ รวมทั้งในชุมชนและหมู่บ้านให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืนมีผลเป็นรูปธรรม

          จากความสำเร็จของโครงการจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ “อยุธยาฮอนด้ายูเนี่ยนคัพ” ครั้งที่ 3 และปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากสโมสรกีฬาทั้งภายในประเทศและสโมสรกีฬาต่างประเทศ  ส่งทีมตะกร้อเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวน 114 ทีม และในปี 2562 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสหภาพแรงงานฮอนด้าแห่งประเทศไทยและสโมสรตะกร้อฮอนด้ายูเนี่ยน จึงได้จัดทำโครงการแข่งขันเซปักตะกร้อ “อยุธยาฮอนด้ายูเนี่ยนคัพ” ครั้งที่ 4 โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6  (พ.ศ. 2560 – 2564 ) การกีฬาเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการกีฬาที่มีมาตรฐานและอยู่ในระดับชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งการสร้างกิจกรรมด้านการกีฬาในทุกระดับ  เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ผลักดันให้ภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการสร้าง ส่งเสริม และสนับสนุน อุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา และส่งเสริมการบริหารจัดการกีฬาให้มีมาตรฐานที่ดี ทำให้การกีฬาไทย เป็นที่น่าสนใจสาหรับคนไทยและต่างชาติ ทั้งนักกีฬา ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสอดคล้องกับ นโยบายจังหวัดฯ ตามโครงการ “เนรมิตอยุธยา” เพื่อความน่าอยู่และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

           นายวิระเดช สมปิตะ  ประธานสโมสรฮอนด้ายูเนี่ยนคัพ   กล่าวว่า  การจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ “อยุธยาฮอนด้ายูเนี่ยนคัพ” เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเซปักตะกร้อให้เป็นมาตรฐาน  เพื่ออนุรักษ์กีฬาเซปักตะกร้อที่เป็นกีฬาประจำชาติ   เพื่อส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชน  มีส่วนร่วมในการสร้างส่งเสริมและสนับสนุน อุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา และส่งเสริมการบริหารจัดการกีฬาให้มีมาตรฐานที่ดี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา “เมืองมรดกโลก” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายจังหวัดฯ ตามโครงการ “เนรมิตอยุธยา” เพื่อความน่าอยู่และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  เป้าหมายทีมนักกีฬาจากสโมสรทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ มากกว่า 114 ทีม  ผู้เข้าร่วมชมและเชียร์ ประมาณ 3,000 – 5,000 คน ตลอดการแข่งขัน

           ประเภทการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ  ประชาชนชาย  ประเภททีมเดี่ยว  ชิงถ้วยพระราชทาน   ประชาชนหญิงประเภททีมเดี่ยว  ชิงถ้วยพระราชทาน  เยาวชนชายอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภททีมเดี่ยว  ชิงถ้วยเกียรติยศ เยาวชนหญิงอายไม่เกิน 18 ปี ประเภททีมเดี่ยว ชิงถ้วยเกียรติยศ  อาวุโสชาย  อายุ 40 ปีขึ้นไป  ประเภททีมเดี่ยว ชิงถ้วยเกียรติยศ อาวุโสชาย  อายุ 50 ปีขึ้นไป ประเภททีมเดี่ยว ชิงถ้วยเกียรติยศ

         สำหรับการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  สามารถสมัครได้ที่ สโมสรตะกร้อฮอนด้ายูเนี่ยน 035-330-999 (5003)  นายวิระเดช สมปิตะ (097-213-4999)  เรือเอกประเสริฐ ผ่องผึ่ง (089-900-7589)

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-01-12 ] อยุธยา จัดแข่งขันวิ่งผลัดสานสัมพันธ์ “กรุงศรี อยุธยา คิชูน่า เอกิเด้ง 2020” สานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น....


- วันที่[2020-01-03 ] ร.ร.วัดหันตรา จัดแข่งขันกีฬาสี “หันตราเกมส์” เชื่อมความสามัคคีในหมู่นักเรียน....


- วันที่[2019-12-24 ] ทต.ปราสาททอง จัดวิ่งการกุศลเพื่อสุขภาพ มินิมาราธอน สมทบทุนซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.บางปะอิน....


- วันที่[2019-12-17 ] บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย เปิดเวทีการแข่งขัน วิทยุการบิน มินิวอลเลย์บอลปีที่ 20 ชิงถ้วยพระราชทาน....


- วันที่[2019-12-01 ] นักวิ่งนับหมื่น ร่วมวิ่ง “ยูนิค รันนิ่ง อยุธยามาราธอน 2019” วิ่งเพื่อมรดกโลก ปีที่ 10....


- วันที่[2019-12-01 ] ฮอนด้ายูเนี่ยนคัพ เปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน....


- วันที่[2019-11-22 ] สโมสรตะกร้อฮอนด้ายูเนี่ยน เตรียมจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อเยาวชนฮอนด้ายูเนี่ยนคัพ ครั้ง ที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทาน....


- วันที่[2019-09-14 ] สมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย จัดแข่งขันชักกะเย่อชิงแชมป์เอเชีย 14th Asian Tug of War Indoor Championships Ayutthaya Thailand 2019....


- วันที่[2019-09-09 ] ระเบิดศึกฟุตบอลกระชับมิตร ส่วนราชการ สื่อมวลชน อ่างทอง สานสัมพันธ์ทีมบางปะหันซีเนียร์....


- วันที่[2019-08-25 ] ร.ร.อุทัย จัดวิ่งการกุศล Uthai Mini Marathon สานฝันเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1....


ดูข่าวทั้งหมด