ป.ป.ช. อยุธยา ติวเข้มเปิดเวทีชี้แจงการป้องกันการทุจริตผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แชร์ผ่าน facebook

ป.ป.ช. อยุธยา ติวเข้มเปิดเวทีชี้แจงการป้องกันการทุจริตผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเวทีสัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อส่งเสริมให้นำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  รับทราบปัญหาอุปสรรค

        เวลา 09.30 น. วันที่ 24 เม.ย. 62 นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีเปิดโครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงพลังเจตจำนงทางการเมือง ชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ  โดยมี นายสันติ  จิตต์ปราณีชัย  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กล่าวรายงานฯ  ผศ.ดร.กมลวรรณ  วรรณธนัง  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นายวิชัย ไวยที  นายกเทศมนตรี  เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โดดเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ร่วมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ และการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสัมมนาฯ กว่า 200 คน ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท ต.บ้านเกาะ  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา

        นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์ กล่าวว่า การป้องกันการทุจริตนับเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นการแก้ปัญหาที่สาเหตุ ซึ่งหากเราปล่อยให้มีการทุจริตเกิดขึ้นก็จะสร้างปัญหาความเสียหายแก่สังคมและประเทศชาติ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่  3 เริ่มจากปี  2560จนถึงปี  2564  กำหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  ค่าคะแนนสูงกว่า  50  คะแนน  ในปี  พ.ศ. 2564  ซึ่งจำต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก ในการให้บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ที่นำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งโลก  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง

         การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  3  (พ.ศ.2560 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ในระดับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต เพื่อส่งเสริมให้มีกลไกให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการ  กิจกรรม  และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างระบบการป้องกันการทุจริต  ป้องกันพฤติกรรมที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ สร้างกลไกในการตรวจสอบการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการท้องถิ่นมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ รวมทั้งให้สาธารณชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเป็นไป ตามเจตจำนงที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้แสดงไว้  ซึ่งทั้งหมดจะส่งผลในภาพรวมของการป้องกันการทุจริตของประเทศ  ช่วยให้คะแนนดัชนีชี้วัดการทุจริตของประเทศเราดีขึ้น เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งในจังหวัดมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตครบทุกแห่ง  เพื่อร่วมกันสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป

         นายสันติ  จิตต์ปราณีชัย  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กล่าวว่า โครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต  เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  ประกอบด้วย  4  มิติ  คือ  มิติที่  1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ อันเป็นนวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก  ด้วยการสร้างกลไกป้องกันการทุจริตขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  จำนวน  158  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ  100  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

         สำหรับปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินโครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินการตามแผน เพื่อแสดงพลังยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตให้เกิดการขับเคลื่อนในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง  รวมทั้งชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลการนำแผนไปสู่การปฏิบัติของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-02-18 ] ป.ป.ช.อยุธยา นำทีม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ลงพื้นที่บ่อขยะบางไทร หลังพบพี่น้องประชาชนร้องเรียนได้รับผลกระทบขยะส่งกลิ่นเหม็น....


- วันที่[2020-01-31 ] อยุธยา บิ๊กป้อมรองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่แก้ปัญหาคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง....


- วันที่[2020-01-28 ] เครือข่าย ป.ป.ช.อยุธยา บูรณาการลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านค้าที่ทำผิดกฎหมายรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ....


- วันที่[2019-12-16 ] ป.ป.ช.อยุธยา บูรณาการขับเคลื่อนชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สร้างการมีส่วนร่วม สู่การป้องกันการทุจริตเชิงรุก....


- วันที่[2019-12-04 ] ป.ป.ช.อยุธยา ผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เร่งสร้างเครือข่ายให้ครอบคลุม 16 อำเภอ เกือบ 200 คน....


- วันที่[2019-11-24 ] นายกเล็กบางบาล เปิดกรุธรรมชาติป่าผืนสุดท้ายริมลุ่มน้ำเจ้าพระยา นำเสนอเป็นสวนพฤษศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ธรรมชาติ....


- วันที่[2019-11-01 ] นายกเล็กนครเมืองกรุงเก่า ขี่ม้าขาวรวมพลังป้องเมืองค้านกฎระเบียบข้อบังคับการวางผังเมืองรวม....


- วันที่[2019-10-05 ] อยุธยา พรรคเสรีรวมไทย รวมพลังขับเคลื่อนจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร 9 จังหวัด 29 เขต ภาคกลางตอนบน....


- วันที่[2019-06-19 ] ปชส.อยุธยา ดึงสื่อมวลชนทุกแขนงติวเข้มประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมเลือกตั้งท้องถิ่นเต็มสูบ....


- วันที่[2019-06-06 ] นายกเล็กเมืองกรุงเก่า เรียกผู้เกี่ยวข้องเคลียปัญหาการก่อสร้างสั่งระงับการย้ายสายไฟฟ้าลงดิน....


ดูข่าวทั้งหมด