ป.ป.ช. อยุธยา ติวเข้มเปิดเวทีชี้แจงการป้องกันการทุจริตผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แชร์ผ่าน facebook

ป.ป.ช. อยุธยา ติวเข้มเปิดเวทีชี้แจงการป้องกันการทุจริตผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเวทีสัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อส่งเสริมให้นำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  รับทราบปัญหาอุปสรรค

        เวลา 09.30 น. วันที่ 24 เม.ย. 62 นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีเปิดโครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงพลังเจตจำนงทางการเมือง ชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ  โดยมี นายสันติ  จิตต์ปราณีชัย  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กล่าวรายงานฯ  ผศ.ดร.กมลวรรณ  วรรณธนัง  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นายวิชัย ไวยที  นายกเทศมนตรี  เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โดดเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ร่วมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ และการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสัมมนาฯ กว่า 200 คน ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท ต.บ้านเกาะ  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา

        นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์ กล่าวว่า การป้องกันการทุจริตนับเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นการแก้ปัญหาที่สาเหตุ ซึ่งหากเราปล่อยให้มีการทุจริตเกิดขึ้นก็จะสร้างปัญหาความเสียหายแก่สังคมและประเทศชาติ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่  3 เริ่มจากปี  2560จนถึงปี  2564  กำหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  ค่าคะแนนสูงกว่า  50  คะแนน  ในปี  พ.ศ. 2564  ซึ่งจำต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก ในการให้บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ที่นำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งโลก  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง

         การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  3  (พ.ศ.2560 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ในระดับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต เพื่อส่งเสริมให้มีกลไกให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการ  กิจกรรม  และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างระบบการป้องกันการทุจริต  ป้องกันพฤติกรรมที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ สร้างกลไกในการตรวจสอบการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการท้องถิ่นมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ รวมทั้งให้สาธารณชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเป็นไป ตามเจตจำนงที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้แสดงไว้  ซึ่งทั้งหมดจะส่งผลในภาพรวมของการป้องกันการทุจริตของประเทศ  ช่วยให้คะแนนดัชนีชี้วัดการทุจริตของประเทศเราดีขึ้น เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งในจังหวัดมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตครบทุกแห่ง  เพื่อร่วมกันสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป

         นายสันติ  จิตต์ปราณีชัย  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กล่าวว่า โครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต  เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  ประกอบด้วย  4  มิติ  คือ  มิติที่  1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ อันเป็นนวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก  ด้วยการสร้างกลไกป้องกันการทุจริตขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  จำนวน  158  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ  100  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

         สำหรับปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินโครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินการตามแผน เพื่อแสดงพลังยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตให้เกิดการขับเคลื่อนในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง  รวมทั้งชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลการนำแผนไปสู่การปฏิบัติของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-09-22 ] อยุธยา ร่วมกับกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาเป้าหมายและทิศทางในการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่....


- วันที่[2020-09-20 ] นายก อบต.รางจรเข้ วอนให้ อบจ.อยุธยา เร่งรัดบริษัทรับจ้าง ปรับปรุงผิวจราจรโดยด่วน หลังเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง....


- วันที่[2020-09-17 ] อยุธยา อดีตกำนันแหนบทอง ราชสีห์ผู้ภักดีต่อแผ่นดิน ลงพื้นที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ....


- วันที่[2020-09-12 ] ทน.อยุธยา รับปากภายใน 1 เดือนจากนี้ไป การแก้ปัญหารุกล้ำทางเท้าบริเวณถนนศรีสรรเพชญ์ จะเห็นเป็นรูปธรรมอย่างแน่นอน....


- วันที่[2020-08-21 ] ประธาน ก.ธ.จ.อยุธยา บูรณาการลงพื้นที่สอดส่องการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวง....


- วันที่[2020-08-10 ] อยุธยา เริ่มทยอยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ ยอดเงินกว่า 100 ล้านบาท....


- วันที่[2020-08-04 ] นายกเล็กทน.กรุงเก่า เรียกประชุมหัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการกองทุกกอง ติดตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 64....


- วันที่[2020-07-29 ] กธจ.อยุธยา บูรณาการเชิงรุกติดตามสอดส่องการติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพานปรีดีธำรงค์และคันกั้นน้ำ กว่า 20 ล้านบาท....


- วันที่[2020-07-26 ] อยุธยา คณะกรรมาธิการวิสามัญสภาผู้แทนราษฎร เปิดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหารัฐธรรมนูญ....


- วันที่[2020-06-16 ] ป.ป.ช.อยุธยา จับมือชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต วางแผนป้องกันการทุจริตเชิงรุก หากหน่วยงานนั้นๆ ไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ อาจมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ....


ดูข่าวทั้งหมด