ม.ราชภัฏอยุธยา เจ้าภาพนำ 13 สถาบันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Mou ต้านการทุจริต

แชร์ผ่าน facebook

ม.ราชภัฏอยุธยา เจ้าภาพนำ 13 สถาบันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Mou ต้านการทุจริต

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เจ้าภาพจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ร่วมกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต มหาวิทยาลัยต่างๆ และองค์กรแนวร่วมการต่อต้านการทุจริต

       เวลา 09.30 น. วันที่ 7 พ.ค. 61 ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ  ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ประธานในพิธีเปิดการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 2 โดยมี ดร.สุจินต์  ไชยชุมศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสันติ  จิตต์ปราณีชัย  ผอ.ปปช.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้แทนนักศึกษา และจัดเสวนาทางวิชาการ “เยาวชนกับบทเรียนต้านโกง” โดย ผศ.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย นายทศพร รัตนมาศทิพย์  กรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต นางศิริรัตน์ วสุวัต  กรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต  นายศุภโชค กลึงกลม  นักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และยุวทูตช่อสะอาด โดยมีมหาวิทยาลัย 13 แห่ง เข้าร่วม MOU ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์จอน มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

       ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี  กล่าวว่า   การจัดทำบันทึกข้อตกลง MOU  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่ และประสานงานให้เกิดความร่วมมือกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในสถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ เพื่อร่วมกันขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย  สนับสนุนให้มีการปรับปรุงการศึกษา ให้มีองค์ความรู้ในด้านการป้องกันและปราบปราม  การทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาอบรมเพื่อปลูกฝั่ง ปลุกจิตสำนึก ในการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ให้กับเยาวชนของชาติ ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความจงรักภักดีต่อ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม การจัดตั้งองค์กรเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต ในสถาบันการศึกษา และองค์กรในสังกัด ให้มีบทบาทหน้าที่ในการเฝ้าระวัง และการแจ้งเบาะแส การทุจริตทุกรูปแบบ  สนับสนุนให้มีการรวมตัวกันในการจัดกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบันการศึกษา  ยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณ ของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบันการศึกษา และบุคคล ที่ดีเด่นในด้านการต่อต้านการทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริต  เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการสนับสนุนการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2018-07-11 ] ม.ราชภัฏอยุธยา เจ้าภาพนำ 13 สถาบันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Mou ต้านการทุจริต....


- วันที่[2018-04-26 ] ทน.อยุธยา ระดมกึ๋นเปิดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่....


- วันที่[2018-04-23 ] พรรครวมใจไทย ถือฤกษ์เบิกชัยเปิดตัวคณะผู้บริหารพรรคอย่างเป็นทางการนักการเมืองรุ่นใหม่....


- วันที่[2017-04-29 ] สนช.เพิ่มประสิทธิภาพผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม....


- วันที่[2017-03-30 ] กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าวางมาตรการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะฯ....


- วันที่[2017-03-06 ] มรภ.อยุธยา รวมพลังสร้างจิตสำนึกประกาศเจตนารมณ์ MOU ต่อต้านคอร์รัปชั่น....


- วันที่[2016-12-21 ] ป.ป.ช.กรุงเก่า ร่วมกับทุกภาคส่วน จัดวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล....


- วันที่[2016-08-28 ] แนะเสนอชื่อตัวเองเป็นนายกฯ ....


ดูข่าวทั้งหมด