มรภ.อยุธยา รวมพลังสร้างจิตสำนึกประกาศเจตนารมณ์ MOU ต่อต้านคอร์รัปชั่น

แชร์ผ่าน facebook

มรภ.อยุธยา  รวมพลังสร้างจิตสำนึกประกาศเจตนารมณ์  MOU ต่อต้านคอร์รัปชั่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมพลังประกาศเจตจำนงต่อต้านคอร์รัปชั่น เพิ่มประสิทธิภาพถ่วงดุลอำนาจการตรวจสอบตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

       เวลา 09.00 น. วันจันทร์ที่  6  มี.ค.60  ดร.เกษม  บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  รวมพลังแถลงประกาศเจตจำนงต่อต้านคอร์รัปชั่น ตามนโยบายและความโปร่งใส เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  และนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบในหน่วยงานภาครัฐ โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์  นิสิต  นักศึกษา ร่วมประกาศเจตจำนงต่อต้านคอร์รัปชั่น ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแบ่งแยกประโยชน์ส่วนตน กับประโยชน์ส่วนรวมให้เกิดจิตสำนึกในด้านคุณธรรม และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย ตระหนักถึงผลร้าย และความเสียหายจากภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อมหาวิทยาลัย และประเทศชาติ  ให้เกิดวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน  ณ  ห้องประชุมต้นโมก  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

      อาจารย์ธาตรี  มหันตรัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย  เปิดเผยว่า  การจัดกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่น  เพื่อส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ที่กำหนดให้เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง  เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่  นักศึกษา  ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกฎ  ระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง  รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สืบต่อไป

      ด้าน ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี กล่าวว่า จะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10  มาบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบ โดยมีแนวทางและดำเนินงานตามแนวนโยบายเพื่อคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความโปร่งใส  2) ด้านความพร้อมรับผิด 3) ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4) ด้านวัฒนธรรม และคุณธรรมในองค์กร 5) ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน และ 6) ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัดตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนดไว้  ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแบ่งแยกประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้เกิดจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงานรวมถึงมีการถ่วงดุลตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย ตระหนักถึงผลร้าย และความเสียหายจากภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อมหาวิทยาลัย และประเทศชาติ ให้เกิดวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน

        ดร.เกษม  บำรุงเวช  กล่าวอีกว่า จะประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  โปร่งใสตรวจสอบได้  ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่อดทนต่อการกระทำทุจริต ที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย เกิดความละอายหรือความเกรงกลัว ที่จะกระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น ปลูกฝังจิตสำนึกนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้ตระหนักถึงผลร้ายและต่อต้านการกระทำทุจริตคอร์รัปชั่นตลอดไป ข้าพเจ้าจะประพฤติตนเป็นต้นแบบในความโปร่งใส  ซื่อสัตย์  สุจริต ไม่คิดที่จะหาประโยชน์ที่มิควรให้กับตนเองและพวกพ้อง หากข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติต่างไปจากเจตจำนง ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จงทำให้อนาคตการทำงาน และชีวิตของข้าพเจ้ามีอันเป็นไป และหากข้าพเจ้าพบว่าบุคลากรคนใด  ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพฤติกรรมยักยอกไม่โปร่งใส ทุจริตคอร์รัปชั่น หาประโยชน์ที่ไม่ควรจะได้ เข้าตนเองหรือพวกพ้อง  ข้าพเจ้าจะดำเนินการเอาผิดให้ถึงที่สุด ในทุกรูปแบบ  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ท้องถิ่น สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และยึดมั่นในเจตนารมณ์ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีขาวอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2019-02-12 ] “เสรีพิศุทธ์” ลงพื้นที่เมืองกรุงเก่า นำผู้สมัคร ส.ส. ทั้ง 4 เขต พบปะประชาชน ปราศรัยอ้อนขอคะแนนเสียง....


- วันที่[2019-02-05 ] กกต.กรุงเก่า เปิดรับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตวันแรกคึกคัก....


- วันที่[2019-01-23 ] อยุธยา ป.ช.ป.ระดมพลังสู้ศึกชิงเก้าอี้ ส.ส.กลุ่มจังหวัดลุ่มเจ้าพระยา 6 จังหวัด คึกคัก....


- วันที่[2019-01-18 ] พรรคพลังประชารัฐกรุงเก่า บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดินเกมเชิงรุกพบปะประชาชน ชูนโยบายช่วยเหลือสังคม....


- วันที่[2018-12-30 ] ม.ราชภัฏอยุธยา เจ้าภาพนำ 13 สถาบันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Mou ต้านการทุจริต....


- วันที่[2018-04-26 ] ทน.อยุธยา ระดมกึ๋นเปิดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่....


- วันที่[2018-04-23 ] พรรครวมใจไทย ถือฤกษ์เบิกชัยเปิดตัวคณะผู้บริหารพรรคอย่างเป็นทางการนักการเมืองรุ่นใหม่....


- วันที่[2017-04-29 ] สนช.เพิ่มประสิทธิภาพผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม....


- วันที่[2017-03-30 ] กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าวางมาตรการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะฯ....


- วันที่[2017-03-06 ] มรภ.อยุธยา รวมพลังสร้างจิตสำนึกประกาศเจตนารมณ์ MOU ต่อต้านคอร์รัปชั่น....


ดูข่าวทั้งหมด