สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ปลุกจิตสำนึกกระตุ้นเตือน “ทำบุญไม่ทารุณสัตว์”

แชร์ผ่าน facebook

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ร่วมกับโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร จัดกิจกรรมรณรงค์ทำบุญไม่ทารุณสัตว์” บาปบุญคุณโทษ  อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

       วันที่ 6 กรกฎาคม 2560  ณ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย(TSPCA) โดย ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล นิติกรสมาคมฯ พร้อมด้วย คุณมังกร-ปภาวิน หงษ์ขจร ทูตสันถวไมตรี TSPCA  นักแสดงจากสถานีโทรทัศน์ช่อง 8  คุณแนน  กฤตพร หาญโยธิน นักแสดงจากสถานีโทรทัศน์ช่อง 8  ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ “ทำบุญไม่ทารุณสัตว์” เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ร่วมกับโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ ในการเดินร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาเพื่อนำไปถวาย ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ

         การจัดกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึงวิธีการทำบุญ 10 วิธีทำบุญตามหลักพุทธศาสนา ในโครงการเผยแพร่ภาพยนตร์สั้น  “ปล่อยนก บุญ หรือบาป?” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ กระตุ้นเตือนให้ประชาชนทั่วไป  ได้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการทำบุญ  พร้อมทั้งปลุกจิตสำนึกให้คนทั่วไปมีความเมตตาต่อสัตว์  ร่วมลด ละ เลิก การจับนกหรือสัตว์อื่นๆ มาปล่อยในพื้นที่วัด  โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน ครูอาจารย์ และนักเรียน ร่วมเดินรณรงค์กิจกรรมสำคัญทางศาสนาพุทธแห่เทียนจำนำพรรษาเพื่อนำไปถวาย ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ

         ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล เปิดเผยว่า สมาคมฯ ดำเนินงานด้านป้องกันการทารุณกรรมและการพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์มาโดยตลอด กว่า 23 ปี  การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการรณรงค์ต่อเนื่องจากที่สมาคมฯ ได้ผลิตภาพยนตร์สั้น “ปล่อยนก บุญ หรือ บาป?” เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน  ได้เห็นถึงคุณค่าและสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปล่อยนกว่าเป็นบุญหรือบาป การจับและปล่อยนกก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่สำคัญ แม้จะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดต่อกันมา แต่วิธีการจับนกมาเพื่อปล่อยนั้น ก็เป็นการสนับสนุนวงจรธุรกิจค้าชีวิตนก อันจะนำมาสู่การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพที่ไม่เหมาะสม อีกทั้งนกบางชนิดก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง  การล่าหรือครอบครองและการค้าก็มีความผิด  ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535  มาตรา 16, 19 , 20 ประกอบมาตรา 47 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และการจับนกด้วยวิธีการทารุณและดูและจัดสวัสดิภาพไม่ดี ก็อาจจะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 มาตรา 20 ประกอบมาตรา 31 การทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำและปรับ  ส่วนการจัดสวัสดิภาพนกไม่เหมาะสม ก็เป็นความผิด ตามมาตรา 22 ประกอบมาตรา 32 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท อีกด้วย

         สมาคมฯ ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวไปยังสถานศึกษาต่างๆ  โดยได้จัดส่งแผ่นดีวีดีภาพยนตร์สั้น “ปล่อยนก บุญ หรือ บาป?” ไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ  และจะขอความร่วมมือไปยังสถานศึกษา  เพื่อจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นต่อไป  ที่ผ่านมานั้น สมาคมฯ ได้ติดต่อสอบถามไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ถึงเรื่องหนังสือขอความร่วมมือในการนำเสนอต่อมหาเถรสมาคม ออกเป็นมติมหาถรสมาคมให้วัดทั้งในและต่างประเทศช่วยรณรงค์สนับสนุนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยทางโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งว่า  ได้ทราบเรื่องดังกล่าวแล้วจะดำเนินการต่อไป  ขณะเดียวกันยังได้ช่วยเผยแพร่ภาพยนตร์สั้นดังกล่าว  ผ่านสื่อของสำนักงานอีกช่องทางหนึ่งด้วย ดร.สาธิตกล่าว

        คุณมังกร-ปภาวิน หงษ์ขจร นักแสดงจากสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ให้ฐานะทูตสันถวไมตรี TSPCA แสดงความรู้สึกว่า  “อยากให้ทุกคนรักเมตตาต่อสัตว์ ไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์  คิดอย่างรอบคอบก่อนจะตกเป็นเหยื่อของการทำบุญที่อาจจะได้ "บาป" มากกว่า "บุญ"  ใครมีความเชื่อว่าการทำทาน  สะเดาะเคราะห์ด้วยการปล่อยสัตว์จะช่วยให้หายป่วย  เสริมโชคลาภ ต่อชะตาชีวิต ปล่อยทุกข์ปล่อยโศก โดยแท้ที่จริงแล้วการปล่อยนก ปล่อยปลา หรือสัตว์อื่นๆ มักจะไม่รอด และมีความเสี่ยงสูงกับการถูกนำมาขายซ้ำใหม่ ซึ่งแทนที่จะได้ทำบุญ แต่กลับได้บาปแทน”

        คุณแนน กฤตพร หาญโยธิน นักแสดงจากสถานีโทรทัศน์ช่อง 8  แสดงความรู้สึกว่า “การที่เรามีใจอยากทำบุญไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม  ควรทำด้วยใจบริสุทธิ์  ไม่เดือดร้อนตัวเองและชีวิตผู้อื่น การทำบุญโดยการปล่อยสัตว์  ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือใหญ่  ควรทำด้วยจิตใจที่เมตตาจริงๆ โดยไม่มีสิ่งใดแอบแฝง ปล่อยเพื่อหวังให้เขามีชีวิตรอด แต่ถ้าปล่อยสัตว์เพื่อขอให้ตัวเอง  ได้สิ่งตอบแทนนั้น  เป็นการใช้สัตว์เหล่านั้นเป็นเครื่องมือหรือไม่  อยากฝากให้ทุกคนรักและเมตตาต่อสัตว์  สัตว์ก็มีหัวใจเหมือนเรา ไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายถูกกระทำแน่นอน  สัตว์ถึงแม้จะพูดไม่ได้ เรียกร้องสิทธิให้ตัวเองไม่ได้  เฉกเช่นเดียวกับมนุษย์ แต่สัตว์ก็มีชีวิตจิตใจ  มีความรู้สึก มีความทุกข์ทรมานเจ็บปวดจากการกระทำของมนุษย์ค่ะ”

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-04-09 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมบุคลากรทางการแพทย์ รพ.เสนา ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19....


- วันที่[2020-03-30 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลาการทางการแพทย์รับมือการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19....


- วันที่[2020-03-26 ] นอภ.บางปะอิน ระดมเจ้าหน้าที่ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตั้งจุดตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19....


- วันที่[2020-03-25 ] ขนส่งอยุธยา ตรวจเข้มคัดกรองผู้มาติดต่อราชการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19....


- วันที่[2020-03-10 ] เหล่ากาชาดอยุธยา ห่วงใยใส่ใจลงพื้นที่อำเภอบางปะหันเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ....


- วันที่[2020-03-06 ] ขนส่งอยุธยา ตรวจเข้มจุดคัดกรองประชาชนผู้มาติดต่อราชการตรวจป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิค19....


- วันที่[2020-02-28 ] เมืองกรุงเก่า โซเชียลแชร์ประชาชนแตกตื่นปิดร้านกาแฟในห้างดัง ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19....


- วันที่[2020-02-26 ] อยุธยา รวมพลังทุกภาคส่วน 16 อำเภอ รวมน้ำใจช่วยกาชาดงานมรดกโลก....


- วันที่[2020-02-20 ] พมจ.อยุธยา จับมือกับบริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ปันน้ำใจคืนกำไรสู่สังคมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต....


- วันที่[2020-02-14 ] เมืองกรุงเก่า วันแห่งความรัก นักเรียน ส่งความรักห่วงใยถึงชาวอู่ฮั่น....


ดูข่าวทั้งหมด