นครหลวง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง กว่า 3,666,665 ตัว

แชร์ผ่าน facebook

นครหลวง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง กว่า 3,666,665 ตัว

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับประมงจังหวัดฯ อำเภอนครหลวง ประมงอำเภอนครหลวง อบต.ปากจั่น พสกนิกรชาวอยุธยา หลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียว ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเกือบ 4 ล้านตัว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระสตมวาร (100 วัน)

      เวลา 10.00 น. วันที่ 23 ก.พ. 60 นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 3,666,665 ตัว ลงสู่แม่น้ำป่าสัก  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวาระสตมวาร (100 วัน) และโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมี นายประมวล  มีแป้น  ประมงจังหวัดฯ  นายพิรุณ  วิมลอักษร  นายอำเภอนครหลวง  นายณัฏฐนันท์  บุญแท้  ประมงอำเภอนครหลวง  นายนรงค์  เงินสุวรรณ์  นายก อบต.ปากจั่น  ข้าราชการ  ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้บริหารสถานศึกษา  นักเรียน ประชาชน ร่วมในพิธีฯ  ณ  บริเวณเกาะปากจั่น หมู่ 1  ตำบลปากจั่น  อำเภอนครหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

      นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กล่าวว่า  การปล่อยปลาในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า  โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่ล้วนต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อความผาสุกร่มเย็นของราษฎรตลอดมา ทรงริเริ่มโครงการต่างๆในด้านพัฒนาการเกษตรมากมาย และในวาระสตมวาร (ครบรอบ 100 วัน) โดยความร่วมมือของสำนักงานประมงจังหวัดฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน  จึงร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แม่น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำภายในท้องถิ่น เพิ่มความหลากหลายของสัตว์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก  โดยเฉพาะฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในสายน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อีกทั้ง  เป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้กับประชาชนทั้งสองลุ่มแม่น้ำในอนาคต  โดยมีพันธุ์กุ้งก้ามกราม ปลากดแก้ว ปลาสวาย ปลาตะเพียนขาว ปลากดขาวและปลานวลจันทร์

    นายประมวล  มีแป้น  ประมงจังหวัดฯ กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารจากแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างหลากหลาย เพราะมีแม่น้ำสายหลัก 4 สาย โดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักเป็นสายน้ำสำคัญด้านการอุปโภค บริโภค การเกษตร การประมงและการคมนาคม เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าแหล่งน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีทรัพยากรสัตว์น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ เกื้อหนุนวิถีชีวิตของชาวอยุธยามาอย่างยาวนาน แต่ในสภาพปัจจุบันความอุดมสมบูรณ์ได้ลดน้อยถอยลง อันเนื่องมาจากผลกระทบด้านต่างๆ เช่น การขยายตัวของเมือง การเพิ่มประชากรการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การใช้สารเคมีในการทำการเกษตร ประกอบกับประชาชนเองยังขาดแนวทางปฏิบัติ ในการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะสัตว์น้ำท้องถิ่นและกุ้งก้ามกราม ซึ่งเคยมีชุกชุมในแม่น้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเป็นสัตว์น้ำที่สร้างชื่อเสียงของจังหวัด ส่งไปขายตามร้านอาหารในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรองรับนักเที่ยวและยังจำหน่ายไปจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งตลาดในกรุงเทพมหานคร สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวประมงและนำเงินเข้าจังหวัดอีกทางหนึ่ง

     นายประมวล  มีแป้น กล่าวอีกว่า กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำท้องถิ่นในลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนแสดงถึงการร่วมกันสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์สัตว์น้ำท้องถิ่นเป็นฐานรองรับด้านทรัพยากรประมง เพื่อครัวไทยสู่ครัวโลก  พันธุ์สัตว์น้ำจืดที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 8 พระนครศรีอยุธยา กรมประมง 1 ล้านตัว และพันธุ์สัตว์น้ำจากโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยพันธุ์กุ้งก้ามกรามจำนวน 2,000,000 ตัว พันธุ์ปลาท้องถิ่น 666,665 ตัว ประกอบด้วย พันธุ์ปลากดแก้ว ปลาสวาย ปลาตะเพียนขาว ปลานวลจันทร์น้ำจืด และปลากดเหลือง

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-03-30 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลาการทางการแพทย์รับมือการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19....


- วันที่[2020-03-26 ] นอภ.บางปะอิน ระดมเจ้าหน้าที่ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตั้งจุดตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19....


- วันที่[2020-03-25 ] ขนส่งอยุธยา ตรวจเข้มคัดกรองผู้มาติดต่อราชการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19....


- วันที่[2020-03-10 ] เหล่ากาชาดอยุธยา ห่วงใยใส่ใจลงพื้นที่อำเภอบางปะหันเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ....


- วันที่[2020-03-06 ] ขนส่งอยุธยา ตรวจเข้มจุดคัดกรองประชาชนผู้มาติดต่อราชการตรวจป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิค19....


- วันที่[2020-02-28 ] เมืองกรุงเก่า โซเชียลแชร์ประชาชนแตกตื่นปิดร้านกาแฟในห้างดัง ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19....


- วันที่[2020-02-26 ] อยุธยา รวมพลังทุกภาคส่วน 16 อำเภอ รวมน้ำใจช่วยกาชาดงานมรดกโลก....


- วันที่[2020-02-20 ] พมจ.อยุธยา จับมือกับบริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ปันน้ำใจคืนกำไรสู่สังคมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต....


- วันที่[2020-02-14 ] เมืองกรุงเก่า วันแห่งความรัก นักเรียน ส่งความรักห่วงใยถึงชาวอู่ฮั่น....


- วันที่[2020-02-07 ] สำนักงานคดีอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับ กต.ตร.กทม.ด้านสังคม รับบริจาคโลหิตครั้งที่ 7 ช่วยกุศลผลบุญอันยิ่งใหญ่....


ดูข่าวทั้งหมด