ขนส่งอยุธยา ติวเข้มเติมเต็มอบรมเสริมความรู้กฎหมาย กฎจราจร ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์

แชร์ผ่าน facebook

ขนส่งอยุธยา  ติวเข้มเติมเต็มอบรมเสริมความรู้กฎหมาย กฎจราจร ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์

สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จับมือกับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  เปิดอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 156 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักขับขี่ที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบต่อการขับขี่รถยนต์ที่ถูกต้องตามกฎจราจร เพื่อป้องกันและลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนของประเทศไทยให้ลดน้อยลง

        เวลา 09.00 น. วันที่ 25 พ.ค. 62  นายกฤษณะ พึ่งปาน ขนส่งจังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประธานในพิธีเปิด “อบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์” ส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 156 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักขับขี่ที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบต่อการขับขี่รถยนต์ที่ถูกต้องตามกฎจราจร เพื่อป้องกันและลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนของประเทศไทยให้ลดน้อยลง โดยมี นายภาณุตร์ เหรียญประยูร  ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 4 (ภาคกลาง-ภาคตะวันออก) บริษัท  วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  มอบหมายให้ นายอนุสรณ์  ตรียะเวชกุล  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค  กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วย นายสุเทพ กุมุท หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง  เจ้าหน้าทีขนส่ง  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ถ่ายทอดความรู้กฎหมาย  กฎจราจร ภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์  ซึ่งมีผู้เข้าอบรมรุ่นแรก  จำนวน 120 คน  ระหว่างวันที่  25-26 พ.ค. 62  ณ ชั้น 2 ห้อง  The  Hall  Convention  ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค  จ.พระนครศรีอยุธยา

        นายอนุสรณ์  ตรียะเวชกุล  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค กล่าวว่า  บริษัทฯ ตระหนักในความสำคัญของการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม  ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในสังคม  รวมถึงการเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  โดยที่ผ่านมา  บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กร ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  จัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ มากมาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความร่วมมือในการดำเนินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งจัดเป็นปัญหาสำคัญอันดับต้นๆ ของประเทศไทย  โครงการที่บริษัทฯ  ยังคงดำเนินการมาอย่างต่อเนืองเป็นประจำทุกปี คือ การรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในกลุ่มผู้ขับขี่รถยนต์มือใหม่  รวมถึงผู้ขับขี่ที่ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถ  ซึ่งอาจขาดความรู้ความเข้าใจในกำจราจรที่ถูกต้อง และขับขี่รถโดยขาดความระมัดระวังจนนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงได้  บริษัทฯ  จึงร่วมกับ  กรมการขนส่งทางบก จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์  มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2533

         นายอนุสรณ์  ตรียะเวชกุล กล่าวอีกว่า  ในปี 2562  บริษัทฯ มีกำหนดจัดโครงการอบรมฯ จำนวน 5 รุ่น  ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 3 รุ่น  จัดอบรมรุ่นแรกในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์  2562 ที่ผ่านมา  รุ่นถัดไปจัดอบรมวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 และ วันที่ 13-14 กรกฎาคม  2562 ณ  อาคาร 4 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก  จตุจักร  กรุงเทพฯ  ส่วนภูมิภาค  2 รุ่น  โดยรุ่นแรกจัดอบรมในวันที่ 25-26 พฤษภาคม  2562  ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค  จ.พระนครศรีอยุธยา  และในวันที่  21-22 กันยายน  2562  จ.นครศรีธรรมราช  การอบรมในส่วนของภาคทฤษฎี  ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการขับรถอย่างปลอดภัย  มารยาทในการขับรถ  วิชากฎหมายว่าด้วยรถยนต์  กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก  ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  การให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาล  รวมถึงความสำคัญและประโยชน์ของการประกันภัย  ตามหลักสูตรอบรม 5 ชั่วโมง  ของกรมการขนส่งทางบก

          ภายหลังอบรมเรียบร้อยแล้วผู้เข้าอบรมจะมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) และทดสอบปฏิบัติขับรถยนต์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ในวันเวลาราชการ  ซึ่งผู้เข้าอบรมที่ผ่านการทดสอบทั้งข้อเขียนและปฏิบัติขับรถยนต์จะได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ทันที  ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมฯ  จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์  มีความรู้ความสามารถในการขับรถยนต์  ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน  ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการ และไม่มีโรคประจำตัวที่อาจเป็นอันตรายในขณะขับรถ และต้องไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์อยู่แล้ว หรืออยู่ในระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถยนต์

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-04-09 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมบุคลากรทางการแพทย์ รพ.เสนา ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19....


- วันที่[2020-03-30 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลาการทางการแพทย์รับมือการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19....


- วันที่[2020-03-26 ] นอภ.บางปะอิน ระดมเจ้าหน้าที่ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตั้งจุดตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19....


- วันที่[2020-03-25 ] ขนส่งอยุธยา ตรวจเข้มคัดกรองผู้มาติดต่อราชการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19....


- วันที่[2020-03-10 ] เหล่ากาชาดอยุธยา ห่วงใยใส่ใจลงพื้นที่อำเภอบางปะหันเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ....


- วันที่[2020-03-06 ] ขนส่งอยุธยา ตรวจเข้มจุดคัดกรองประชาชนผู้มาติดต่อราชการตรวจป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิค19....


- วันที่[2020-02-28 ] เมืองกรุงเก่า โซเชียลแชร์ประชาชนแตกตื่นปิดร้านกาแฟในห้างดัง ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19....


- วันที่[2020-02-26 ] อยุธยา รวมพลังทุกภาคส่วน 16 อำเภอ รวมน้ำใจช่วยกาชาดงานมรดกโลก....


- วันที่[2020-02-20 ] พมจ.อยุธยา จับมือกับบริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ปันน้ำใจคืนกำไรสู่สังคมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต....


- วันที่[2020-02-14 ] เมืองกรุงเก่า วันแห่งความรัก นักเรียน ส่งความรักห่วงใยถึงชาวอู่ฮั่น....


ดูข่าวทั้งหมด