อยุธยา กรมโยธาธิการและผังเมือง ระดมกึ๋นให้ทุกภาคส่วน 10 จังหวัด 500 คน จัดทำธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง

แชร์ผ่าน facebook

อยุธยา กรมโยธาธิการและผังเมือง ระดมกึ๋นให้ทุกภาคส่วน 10 จังหวัด 500 คน จัดทำธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง

อยุธยาเมืองกรุงเก่า กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ทุกภาคส่วน 10 จังหวัด 500 คน ระดมความคิดเห็นจัดทำธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปรับปรุงร่างธรรมนูญ  เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

          เวลา 09.00 น. วันที่ 9 พ.ย.63  นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการสัมมนา “การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง” ครั้งที่ 1 จัดขึ้นโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมีนายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดี กรมโยธาธิการและผังเมือง นายสักรินทร์  อินทรสถิตย์  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหาร จาก 10 จังหวัด และทุกภาคส่วนรวม 500 คน ร่วมให้เกียรติเปิดการสัมมนา  ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

          นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า  การสัมมนาดังกล่าวเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ความเข้าใจต่อสาระสำคัญ ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปรับปรุงร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองที่จัดทำขึ้นโดยคณะทำงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้  ผังเมืองถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ รวมถึงลักษณะการใช้พื้นที่ตามศักยภาพและความเหมาะสม ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาเมือง ให้มีการเติบโตที่ยั่งยืน และสร้างประโยชน์แก่ทุกคนอย่างทั่วถึง ประกอบกับ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการจัดระบบเมืองที่มีคุณภาพปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน โดยต้องจัดทำนโยบายการตั้งถิ่นฐานและผังเมือง ให้มีหน่วยงานระดับชาติกำกับดูแล และทำงานควบคู่ไปกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงให้มีกฎหมายเฉพาะเหมือนเป็นธรรมนูญผังเมือง ในการกำกับกฎหมายอื่นๆไม่ให้หน่วยงานต่าง ๆ ละเมิด หรือปล่อยให้มีการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ไม่เป็นไปตามหลักการ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ในมาตรา 7 ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองที่คณะกรรมการนโยบายผังเมืองแห่งชาติ จัดทำตามมาตรา 75 (8) เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว มีผลผูกพันทุกหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการต่อไปตามหน้าที่และอำนาจของตน

          ในการนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำ (ร่าง) ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง ภายใต้หลักการ 3 ด้าน ได้แก่ หลักการเชิงนโยบาย หลักการพื้นฐาน และหลักการเชิงพื้นที่ เพื่อให้ผังเมืองเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ครอบคลุมในทุกระดับ โดยกำหนดให้มีการจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำ (ร่าง) ธรรมนูญว่าด้วย การผังเมืองจากหน่วยงานราชการในระดับพื้นที่และระดับจังหวัด จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี ลพบุรี สระบุรี สมุทรปราการ สิงห์บุรี อ่างทอง และกรุงเทพมหานครฯ อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า  “การจัดสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนการจัดทำธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง ซึ่งจะเป็น กลไกสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ครอบคลุมในทุกระดับ นำไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเมือง”

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-11-27 ] ยุติธรรมอยุธยา ดึง “บวร” กลไกสู่ความสมานฉันท์ภายใต้พหุวัฒนธรรมชุมชน และเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน....


- วันที่[2020-11-22 ] พ่อเมืองอยุธยา มอบหมายให้นพ.สสจ.-นอภ.บางปะอิน เข้าเยี่ยมผู้ป่วยโดนไฟฟ้าซ็อตที่เกาะเกิด....


- วันที่[2020-11-09 ] อยุธยา กรมโยธาธิการและผังเมือง ระดมกึ๋นให้ทุกภาคส่วน 10 จังหวัด 500 คน จัดทำธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง....


- วันที่[2020-11-06 ] อยุธยา กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง พร้อมนำไปต่อยอดในการพัฒนาประเทศ....


- วันที่[2020-10-12 ] อยุธยา ปตท.โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 ระยะที่ 2 จัดกิจกรรม “สุขภาพดี เคลื่อนที่สู่ชุมชน” ครั้งที่ 15 ในพื้นที่อำเภอวังน้อย....


- วันที่[2020-09-10 ] อยุธยา รพ.สมเด็จพระสังฆราช รับมอบตึกผู้ป่วยแยกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เตรียมความพร้อมการดูแลผู้ป่วยหากเกิดการระบาด ระลอกที่ 2....


- วันที่[2020-09-09 ] อยุธยา จัดพิธีจับสลากขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล....


- วันที่[2020-07-01 ] กธจ.อยุธยา ลงพื้นที่ติดตามสอดส่องการปล่อยพันธุ์กุ้งก้มกราม 1 ล้านตัว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดก่อให้เกิดรายได้ต่อพี่น้องประชาชน....


- วันที่[2020-06-14 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค รวมใจให้ชีวิตเปิดรับบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤตโควิด-19....


- วันที่[2020-05-23 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค รวมใจให้ชีวิต เปิดรับบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤตโควิด-19....


ดูข่าวทั้งหมด