อยุธยา สานต่อนโยบายรัฐบาลฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด กว่า 400 อัตรา

แชร์ผ่าน facebook

อยุธยา สานต่อนโยบายรัฐบาลฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด กว่า 400 อัตรา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สานต่อนโยบายรัฐบาลฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19   ตำแหน่งจ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ กว่า 400 อัตรา 1-15 กันยายนนี้

         นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการภายใต้ พระราชกำหนดเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม หลังได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19  ในตำแหน่งจ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลพัฒนาตำบลแบบบูรณาการนั้น ในภาพรวมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยากำหนดเปิดรับสมัครรวม 209 ตำบลจาก 16 อำเภอ ตำบลละ 2 อัตรา รวม 418 อัตรา ระหว่างวันที่ 1-15 กันยายนนี้ ซึ่งในส่วนของอำเภอพระนครศรีอยุธยามี 21 ตำบล รับสมัคร 42 อัตรา โดยมีค่าตอบแทนที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยกำหนด 15,000 บาท/เดือน สมัครได้ที่ ที่ว่าการอำเภอในท้องที่ที่พักอาศัย

         สำหรับคุณสมบัติ ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 3) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ทุกสาขา) และมีชื่อในทะเบียนบ้านตามทะเบียนราษฎรในตำบล อำเภอนั้นๆ โดยลักษณะงาน เป็นการเก็บข้อมูล (แบบรายเดือน จำนวน 12 เดือน) ภายใต้โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาระดับพื้นที่ (One Plan) ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ