สถาบันอยุธยาศึกษา มอบรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย

แชร์ผ่าน facebook

สถาบันอยุธยาศึกษา  มอบรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา  ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา  ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจสนับสนุน ส่งเสริม เผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รู้จัก และเป็นประโยชน์ต่อสังคม  ท้องถิ่น และประเทศชาติ

           เวลา 10.00 น. วันที่ 14 สิงหาคม  2563  นางสรัลพัชร  ประโมทะกะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประธานในพิธีมอบรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ครั้งที่ 17 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจสนับสนุน ส่งเสริม เผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รู้จัก และเป็นประโยชน์ต่อสังคม  ท้องถิ่น และประเทศชาติ  ได้ทำหน้าที่สืบสานงานด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย เพื่อสร้างชื่อเสียง เกียรติคุณไว้เป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานฯ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการ สถาบันอยุธยาศึกษา  นางจุรีพร  ขันตี  วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 50 คน ร่วมในพิธีฯ  ณ  หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

           นางสรัลพัชร  ประโมทะกะ  กล่าว่า  วัฒนธรรม คือ มรดกทางสังคมที่ตกทอดจากบรรพบุรุษมาเป็นสมบัติของผู้คนในปัจจุบัน  ที่เกิดจากการเรียนรู้  การสร้างสม  การสืบต่อและการถ่ายทอด  อันเป็นแบบแผนในการครองชีวิตของผู้คนในสังคม  ไม่ว่าจะเป็นระบบความคิด  ความเชื่อ  ค่านิยม  ความรู้และวิทยาการต่างๆ ซึ่งในแต่ละท้องถิ่นนั้น ก็จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นนั้นๆ การที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการพิจารณาสรรหาบุคคล ที่ได้สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่นในสาขาต่างๆ ครั้งนี้  เราควรได้มีการศึกษาแนวคิดและปรัชญาของบุคคลผู้สืบสานวัฒนธรรมเหล่านี้  ในเชิงวิชาการอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งช่วยกันส่งเสริม รักษา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเหล่านี้ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และควรมีการเก็บรวบรวมศึกษาข้อมูลทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาเอาไว้  เพื่อเป็นการอนุรักษ์  เชิดชูวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่สืบไป

             รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์  กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ได้กำหนดจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา  ศิลปะ  วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย  เพื่อเป็นการยกย่อง  ประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ”  ให้กับบุคคลที่ได้รับการพิจารณาคัดสรรจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาต่างๆ 6 สาขา ประกอบด้วย  สาขาศิลปะ  สาขาหัตถศิลป์ และภูมิปัญญา  สาขาคหกรรมศาสตร์  สาขากีฬาและนันทนาการ  สาขาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยทางมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ สถาบันอยุธยาศึกษา  เป็นผู้ดำเนินงานเป็นประจำทุกปี  นับตั้งแต่พุทธศักราช 2547 เป็นต้นมา

           สำหรับในปีพุทธศักราช  2563 นับเป็นครั้งที่ 17  มีบุคคลผู้ผ่านการพิจารณาคัดสรรที่สมควรได้รับรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” จำนวน 12 ราย  จาก 5 สาขา  ประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ นายวิษณุ  ผดุงศิลป์  สาขาศิลปะ งานช่างฝีมือ (ช่างสิบหมู่)  นายชูชาติ  จรุงจิตจรรยา       สาขาหัตถศิลป์และภูมิปัญญา  นายบุญเลิศ สุขสุทิน  สาขาหัตถศิลป์และภูมิปัญญา  นางมะลิ  ภาคาพร  สาขาคหกรรมศาสตร์  นางพนิดา  ภู่งามดี  สาขาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์  เจริญกิจธนลาภ สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  นายชานนท์ เรียนกิจ  สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  นางนภาพร  เวชพฤกษ์พิทักษ์  สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเภทนักศึกษา ได้แก่  นางสาวสุมิตรา  ขันธสอน  สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นายพุทธชาติ สิงห์รอด สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นายสรวีย์ อาษาไชย สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเภทศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้แก่  นายภาคภูมิ  พึ่งเพ็ง  สาขาศิลปะ (ศิลปะการแสดง)

       บุคคลที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏในครั้งนี้  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันโดดเด่น  อีกทั้งเป็นผู้ประกอบคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาไทย  ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  จึงควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจสนับสนุน  ส่งเสริม  เผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รู้จัก และเป็นประโยชน์ต่อสังคม  ท้องถิ่น และประเทศชาติสืบไป

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-09-04 ] รองพ่อเมืองอยุธยา ปธ.เปิดโลกอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม 4.0 รุ่นที่ 3 ยกระดับทักษะฝีมือการผลิตภาคอุตสาหกรรมสู่อนาคต....


- วันที่[2020-08-31 ] วิทยาลัยเทคนิคอยุธยา เปิดศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)....


- วันที่[2020-08-27 ] อยุธยา นำนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้เคลื่อนที่มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) ให้พี่น้องประชาชน เด็กเยาวชน ตอกย้ำเรื่องราวของประเทศไทยอย่างลึกซึ้ง....


- วันที่[2020-08-15 ] สถาบันอยุธยาศึกษา มอบรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย....


- วันที่[2020-07-26 ] ศูนย์การศึกษาพิเศษอยุธยา เติมเต็มความรู้คนพิการทุกประเภทอย่างครบวงจรทั้ง 16 อำเภอ....


- วันที่[2020-07-18 ] ร.ร.พระหฤทัยนนท์ ลงนาม MOU กับ เอ็มม่า อลิส เปิดหลักสูตรห้องเรียนนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI อาชีพสู่อนาคต มิติใหม่แห่งการศึกษา....


- วันที่[2020-07-17 ] อยุธยา เตรียมเปิดศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ ขานรับโครงการเราเที่ยวด้วยกัน กระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก....


- วันที่[2020-07-01 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวันแรกของการเปิดภาคเรียน ตามมาตรฐาน New Normal....


- วันที่[2020-06-18 ] ป.ป.ช.อยุธยา ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ตรวจติดตามการดำเนินการรับนักเรียน ไม่พบการเรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ....


- วันที่[2020-06-16 ] อยุธยา มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ฯ....


ดูข่าวทั้งหมด