มรภ.อยุธยา รวมพลังประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตสุจริตในการบริหารงานลงนามในคำประกาศเจตจำนง

แชร์ผ่าน facebook

มรภ.อยุธยา รวมพลังประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตสุจริตในการบริหารงานลงนามในคำประกาศเจตจำนง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมพลังประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตสุจริตในการบริหารงาน แสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จิตสำนึกในการเกรงกลัวต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ

              เวลา 14.00 น. วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563  รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์  อธิการบดี เป็นประธานประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและลงนามในคำประกาศเจตจำนง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน และผู้บริหารทุกระดับในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  ด้านคุณธรรมและโปร่งใส สร้างจิตสำนึกในการเกรงกลัวต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ โดยมี คณะผู้บริหาร  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติ นักศึกษา ร่วมในพิธีประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

       รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหาร  ประกาศเจตจำนงว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มาบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาลให้ครบถ้วนทุกประการ อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบ โดยมีแนวทาง และดำเนินงานตามแนวนโยบายเพื่อคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อำนาจ 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการดำเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 9) การเปิดเผยข้อมูล และ 10) การป้องกันการทุจริต

               รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์  กล่าวว่า  จะปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัดตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนดไว้   ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแบ่งแยกประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้เกิดจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้บุคลากร ในมหาวิทยาลัย ตระหนักถึงผลร้ายและความเสียหายจากภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อมหาวิทยาลัย และประเทศชาติ ให้เกิดวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน  ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่อดทนต่อการกระทำทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย เกิดความละอายหรือความเกรงกลัว ที่จะกระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น  ปลูกฝังจิตสำนึกของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้รู้จักแยกแยะ ผิด ชอบ ชั่ว ดี ให้ทุกคนมุ่งประพฤติดีปฏิบัติชอบ ปฏิเสธคอร์รัปชั่นและสิ่งชั่วร้าย ช่วยกันสร้างและส่งเสริมคนดี รวมทั้งจะต่อต้านการกระทำทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจังตลอดไป

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-07-26 ] ศูนย์การศึกษาพิเศษอยุธยา เติมเต็มความรู้คนพิการทุกประเภทอย่างครบวงจรทั้ง 16 อำเภอ....


- วันที่[2020-07-18 ] ร.ร.พระหฤทัยนนท์ ลงนาม MOU กับ เอ็มม่า อลิส เปิดหลักสูตรห้องเรียนนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI อาชีพสู่อนาคต มิติใหม่แห่งการศึกษา....


- วันที่[2020-07-17 ] อยุธยา เตรียมเปิดศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ ขานรับโครงการเราเที่ยวด้วยกัน กระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก....


- วันที่[2020-07-01 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวันแรกของการเปิดภาคเรียน ตามมาตรฐาน New Normal....


- วันที่[2020-06-18 ] ป.ป.ช.อยุธยา ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ตรวจติดตามการดำเนินการรับนักเรียน ไม่พบการเรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ....


- วันที่[2020-06-16 ] อยุธยา มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ฯ....


- วันที่[2020-04-03 ] ราชภัฏอยุธยา ผลิต Face Shield เพื่อคุณหมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์....


- วันที่[2020-02-27 ] มรภ.อยุธยา รวมพลังประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตสุจริตในการบริหารงานลงนามในคำประกาศเจตจำนง....


- วันที่[2020-02-18 ] โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จัดค่ายกิจกรรมนวัตกรรมสู่อาชีพแห่งอนาคต นำร่องเป็นแห่งแรกในจังหวัดจันทบุรี....


- วันที่[2020-01-28 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค มอบรอยยิ้มส่งความสุขให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสะแกฯ มอบตุ๊กตากอดอุ่นปี 2....


ดูข่าวทั้งหมด