เครือข่ายพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย ติวเข้มเชิงวิชาการ (Symposium) การคัดเลือก Best Practices

แชร์ผ่าน facebook

เครือข่ายพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย  ติวเข้มเชิงวิชาการ (Symposium) การคัดเลือก Best Practices

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เครือข่ายพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย ติวเข้มจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ (Symposium) การคัดเลือก Best Practices เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยอนุบาล 1-3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1-3)

         เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาเชิงวิชาการ (Symposium) การคัดเลือก Best Practices เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยอนุบาล 1-3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1-3) ประจำปี 2562 เพื่อขยายผลและต่อยอดการดำเนินการเกี่ยวกับการนำผลการวิจัยนวัตกรรม รูปแบบและแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยไปสู่หน่วยงานและสถานศึกษา โดยมี นายสุดใจ มอญรัต ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมในพิธีเปิดงานฯ  ณ ชั้น 2 หน้าโรงภาพยนตร์ อยุธยาซิตี้พาร์คซีนีเพล็กซ์

         นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 ที่บัญญัติไว้ว่ารัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษา “ต้องเริ่มจากการศึกษาระดับปฐมวัย” กระทรวงศึกษาธิการ  ได้มอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานหลัก  ในการประสานและบูรณาการทุกฝายในพื้นที่ ให้ทุกภาคส่วนตระหนักว่าเด็กเล็กไม่ใช่สมบัติของหน่วยใดหน่วยหนึ่งแต่ “เด็กเล็กถือเป็นสมบัติของชาติ”  จึงไม่มีนโยบายให้โรงเรียนทุกสังกัดเปิดรับเด็กปฐมวัย  หากจะจัดต้องมีความพร้อมจริงๆ เพื่อให้เด็กมีคุณภาพและเติบโตไปสู่การเป็นเด็ก 4.0 ในอนาคตการลงทุนในเด็กตั้งแต่ช่วงปฐมวัย เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด ที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น การดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1-3) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยความร่วมมือกันทั้ง 4 กระทรวงหลัก สามารถตอบสนองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 ได้เป็นอย่างดียิ่ง

         นายสุดใจ มอญรัต ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า  ในนามของเครือข่ายพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ (Symposium) การคัดเลือก Best Practices เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยอนุบาล 1-3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1-3) ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลและต่อยอดการดำเนินการเกี่ยวกับการนำผลการวิจัยนวัตกรรม รูปแบบและแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยไปสู่หน่วยงานและสถานศึกษา โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ (Symposium) เป็นครูและบุคลากรด้านปฐมวัยจากหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพรนครศรีอยุธยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และ2 ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสถานศึกษาเอกชน ใช้ระยะเวลาในการสัมมนา เป็นเวลา 1 วัน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ดร.สุภัทรา คงเรือง อาจารย์คณะครุศาสตร์ นางวิมล เลาหวิชาญชัย จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายประชุม พันธ์เรือง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก Best Practices ในครั้งนี้

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-07-01 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวันแรกของการเปิดภาคเรียน ตามมาตรฐาน New Normal....


- วันที่[2020-06-18 ] ป.ป.ช.อยุธยา ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ตรวจติดตามการดำเนินการรับนักเรียน ไม่พบการเรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ....


- วันที่[2020-06-16 ] อยุธยา มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ฯ....


- วันที่[2020-04-03 ] ราชภัฏอยุธยา ผลิต Face Shield เพื่อคุณหมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์....


- วันที่[2020-02-27 ] มรภ.อยุธยา รวมพลังประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตสุจริตในการบริหารงานลงนามในคำประกาศเจตจำนง....


- วันที่[2020-02-18 ] โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จัดค่ายกิจกรรมนวัตกรรมสู่อาชีพแห่งอนาคต นำร่องเป็นแห่งแรกในจังหวัดจันทบุรี....


- วันที่[2020-01-28 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค มอบรอยยิ้มส่งความสุขให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสะแกฯ มอบตุ๊กตากอดอุ่นปี 2....


- วันที่[2019-11-06 ] มรภ.อยุธยา จับมือกับบริษัท ไทยแอร์โรสเปซ ลงนาม MOU ปั้นบุคลากรให้มีคุณภาพป้อนภาคอุตสาหกรรมการบิน....


- วันที่[2019-10-13 ] ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 จัดงาน “คิดถึงคนบนฟ้า”....


- วันที่[2019-09-24 ] มรภ.อยุธยา มอบทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มูลค่ารวม 6,900,000 บาท....


ดูข่าวทั้งหมด