มรภ.อยุธยา คณะครุศาสตร์ เปิดเวทีครุวิชาการ ครั้งที่ 7 “สานต่อศาสตร์พระราชา เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน”

แชร์ผ่าน facebook

มรภ.อยุธยา  คณะครุศาสตร์ เปิดเวทีครุวิชาการ ครั้งที่ 7 “สานต่อศาสตร์พระราชา เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะครุศาสตร์ จัดงานครุวิชาการ ครั้งที่ 7 “สานต่อศาสตร์พระราชา เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน” เพิ่มประสิทธิภาพครู บุคลากรทางการศึกษา ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องก้าวทันโลกยุคใหม่

       เวลา 09.00 น. วันที่ 15 ม.ค. 62  ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานครุวิชาการ ครั้งที่ 7  “สานต่อศาสตร์พระราชา เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน”  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานฯ  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์  บรรยายพิเศษทางวิชาการ “ครูยุคใหม่กับการพัฒนาเด็กไทย  ในยุค 4.0”  โดยมี คณบดี คณาจารย์ นักศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน และครูในโรงเรียนสังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทองและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมในพิธีฯ ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

       ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  กล่าวว่า  ปัจจุบันบริบทของสังคมไทยในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก  เราจำเป็นต้องเร่งพัฒนาให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งการศึกษาถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนา ครูจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ดังนั้น การผลิตและพัฒนาครูจำเป็นต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ครูที่มีคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น งานครุวิชาการ ครั้งที่ 7 “สานต่อศาสตร์พระราชา เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน” เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและวิชาชีพครู และเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงศักยภาพด้านวิชาการ

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวว่า  คณะครุศาสตร์  มีบทบาทหน้าที่ในการผลิตและพัฒนาครู ซึ่งมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนกระบวนทัศน์ใหม่แห่งการศึกษาในปัจจุบัน  จำเป็นต้องมีกระบวนการผลิตและพัฒนาครูรุ่นใหม่ที่มีความลึกซึ้งทางวิชาการ มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีอุดมการณ์และมีจิตวิญญาณในการเป็นครูอย่างแท้จริง ประกอบกับในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  คณะครุศาสตร์  จึงได้จัดงานวันครุวิชาการ  ครั้งที่ 7 ภายใต้ชื่อ “สานต่อศาสตร์พระราชา เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน” เพื่อให้นักศึกษา คณาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและวิชาชีพครู เห็นความสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพครู ภายใต้การสร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น  เพื่อเปิดโอกาสให้ นักเรียน นักศึกษาได้แสดงศักยภาพทางด้านวิชาการ กิจกรรมภายในงาน  อาทิ  การเสวนาทางวิชาการ ครูยุคใหม่กับการพัฒนาเด็กไทยในยุค 4.0  การแข่งขันตอบคำถาม O-Net วิชาคณิตศาสตร์  การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  การแข่งขันตอบคำถามประวัติศาสตร์อยุธยา (แฟนพันธุ์แท้ประวัติศาสตร์อยุธยา)  การแข่งขันเล่านิทาน “หนูน้อยนักเล่านิทาน” การแข่งขันออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint  การแข่งขันออกแบบกราฟิก 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Google SketchUp  การแข่งขันฟุตซอล  สุดยอดอัจฉริยะวรรณคดีไทย  การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ การประกวดงานประดิษฐ์ตามแนวคิด “เปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์” การแข่งขันเล่านิทาน “เฉพาะผู้มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สติปัญญา หรือออทิสติก”

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-07-01 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวันแรกของการเปิดภาคเรียน ตามมาตรฐาน New Normal....


- วันที่[2020-06-18 ] ป.ป.ช.อยุธยา ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ตรวจติดตามการดำเนินการรับนักเรียน ไม่พบการเรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ....


- วันที่[2020-06-16 ] อยุธยา มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ฯ....


- วันที่[2020-04-03 ] ราชภัฏอยุธยา ผลิต Face Shield เพื่อคุณหมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์....


- วันที่[2020-02-27 ] มรภ.อยุธยา รวมพลังประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตสุจริตในการบริหารงานลงนามในคำประกาศเจตจำนง....


- วันที่[2020-02-18 ] โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จัดค่ายกิจกรรมนวัตกรรมสู่อาชีพแห่งอนาคต นำร่องเป็นแห่งแรกในจังหวัดจันทบุรี....


- วันที่[2020-01-28 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค มอบรอยยิ้มส่งความสุขให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสะแกฯ มอบตุ๊กตากอดอุ่นปี 2....


- วันที่[2019-11-06 ] มรภ.อยุธยา จับมือกับบริษัท ไทยแอร์โรสเปซ ลงนาม MOU ปั้นบุคลากรให้มีคุณภาพป้อนภาคอุตสาหกรรมการบิน....


- วันที่[2019-10-13 ] ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 จัดงาน “คิดถึงคนบนฟ้า”....


- วันที่[2019-09-24 ] มรภ.อยุธยา มอบทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มูลค่ารวม 6,900,000 บาท....


ดูข่าวทั้งหมด