อบต.ลาดบัวหลวง เพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน เรียนรู้ศาสตร์พระราชา เสริมสร้างการพัฒนาตนเอง

แชร์ผ่าน facebook

อบต.ลาดบัวหลวง เพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน เรียนรู้ศาสตร์พระราชา เสริมสร้างการพัฒนาตนเอง

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง หนุนเปิดโรงเรียนแห่งความสุข สมาชิกในชุมชนไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษาและภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน ศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร

         ว่าที่ ร.ท.ชูชาติ  จันทร์แก้ว  ปลัด อบต.  ปฏิบัติหน้าที่  นายก อบต.ลาดบัวหลวง  จัดโครงการโรงเรียนแห่งความสุข แต่งชุดนักเรียน  ย้อนรอยอดีต  เพิ่มศักยภาพให้กับ สมาชิกในชุมชนไม่จำกัดอายุ เพศ  การศึกษา ได้เรียนรู้เสริมสร้างพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  ประชาชนหมู่ที่ 1,4-9  ต.ลาดบัวหลวง ส่งเสริมให้สมาชิกชุมชนสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชน และสังคม สร้างคุณค่าทางภูมิปัญญาของผู้ร่วมกิจกรรมให้เป็นที่ประจักษ์ยอมรับและส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงสืบทอดไป โดยให้ผู้สูงอายุมามีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ได้นำองค์ความรู้ต่างๆในชุมชนมาเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น เพื่อบูรณาองค์ความรู้ต่างๆ นำไปปฏิบัติปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง ด้านสุขภาพ จิตใจ และสังคม และขยายผลให้กับชุมชน ได้เรียนรู้ เข้าใจ นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อยู่อย่างพอเพียง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

          โดยเชิญ นายบัญชา  พวงสวัสดิ์  กำนันตำบลสิงหนาท  มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง  “พอมีพอกิน พออยู่พอใช้ พออกพอใจ” ความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง พอมีพอกิน ปลูกพืชสวนครัวไว้กินเองบ้าง ปลูกไม้ผลไว้หลังบ้าน 2-3 ต้น พอที่จะมีไว้กินเองในครัวเรือนเหลือจึงขายไป พออยู่พอใช้ ทำให้บ้านน่าอยู่ ปราศจากสารเคมี กลิ่นเหม็น ใช้แต่ของที่เป็นธรรมชาติ (ใช้จุลินทรีย์ผสมน้ำถูพื้นบ้านจะ สะอาดกว่าใช้น้ำยาเคมี) รายจ่ายลดลงสุขภาพจะดีขึ้น (ประหยัดค่ารักษาพยาบาล) พออกพอใจ  เราต้องรู้จักพอ รู้จักประมาณตน ไม่ใคร่อยากใคร่มีเช่นผู้อื่น เพราะเราจะหลงติดกับวัตถุ ปัญญาจะไม่เกิด  และได้เชิญปรมาจารย์ ร.ต.มณี  อารีราษฎร์  อายุ 76 ปี  ขุนขลุ่ยสะท้านทุ่งแห่งกรุงศรีอยุธยา  ผู้มีความสามารถด้านดนตรีไทยทุกชนิด  บรรเลงเพลงขลุ่ยสร้างบรรยากาศอบอุ่นเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งมีผู้นำชุมชนไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษาและภาคีเครือข่าย วัด โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดบัวหลวง  กลุ่มต่างๆ  ผู้รู้ ปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ จำนวนกว่า  200 คน (สมาชิกโรงเรียนแห่งความสุข รุ่นที่ 1)  ณ  อบต.ลาดบัวหลวง  อ.ลาดบัวหลวง  จ.พระนครศรีอยุธยา

           ว่าที่ ร.ท.ชูชาติ  จันทร์แก้ว  กล่าวว่า  ในยุคปัจจุบันประชาชนมีค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไป  จากเดิมละทิ้งภูมิปัญญาเดิมที่บรรพบุรุษที่ได้สั่งสมมา  อันเป็นองค์ความรู้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืนในยุคก่อน และยังละทิ้งหลักธรรมคำสั่งสอนของศาสนาที่ตนเองนับถือไปอย่างไร้ทิศทาง  หรือตีความหมายไปคนอย่างในหลักธรรมเดียวกันจนเกิดความสับสน มุ่งแต่แสวงหาวัตถุบริโภคนิยม โดยคิดว่าหากมีสิ่งต่างๆ เหล่านั้นมาอยู่ในความครอบครองแล้ว จะสามารถทำให้ชีวิตมีความสุข เมื่อมีค่านิยมในการดำรงชีวิตที่ผิด เห็นคุณค่าทางวัตถุมากกว่าคุณค่าทางจิตใจ  ยิ่งมีวัตถุสนองความต้องการมากเท่าใด ก็ยิ่งไม่รู้จักพอ ทำให้ตกเป็นทาสของระบบทุนนิยม ทำให้เกิดกิเลสความอยากมีอยากได้ หาเงินมาสนองความต้องการเมื่อไม่มีจึงเกิดการกู้หนี้ยืมสิน หาทางออกโดยวิธีการทุจริตฉกชิงวิ่งราว ลักเล็กขโมยน้อย ค้าขายยาเสพติด ฯลฯ เมื่อสังคมไทยมีสภาวะแวดล้อมเช่นนี้ จะหาความสงบสุขทางใจไม่ได้ตลอดชีวิต

         ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง  จึงต้องการที่จะจัดตั้งสถานที่ให้ความรู้กับประชาชน เป็นไปแบบมีลักษณะพิเศษ เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ขึ้นอยู่ที่โอกาส ความเหมาะสมให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่  “โรงเรียนแห่งความสุข” จะสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนวทางของในหลวง  รัชกาลที 9 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ อบรม ให้กับผู้สนใจ และประชาชนทั่วไป ที่สนใจศึกษา ทักษะด้านอาชีพการเกษตรพื้นฐาน  ด้านตัวยาสรรพคุณของสมุนไพรไทยพื้นบ้าน  รวมทั้งด้านทักษะการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพในลักษณะแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน  จากผู้นำศาสนา จากพระ จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ อันเป็นที่ยอมรับ ทั้งที่อาศัยอยู่ในตำบล หรือเชิญมาจากสถานที่อื่น  ครู ข้าราชการเกษียณแล้ว  แต่ยังมีความรู้ ฯลฯ ซึ่งจะนำความรู้ หรือประสบการณ์ มาบรรยายให้ผู้เข้าเรียนได้ฟัง  หรือความรู้ได้จากสื่อออนไลน์  อินเตอร์เน็ต เป็นข้อมูล  บทความ ภาพยนตร์ เพลง หรือ สิ่งอื่นใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์   ก็จะนำมาเผยแพร่อย่างไม่จำกัด เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ร่วมกันของประชาชน ของผู้เข้าเรียนในขณะนั้น จะมีการสันทนาการจัดให้มีนักกิจกรรมมาละลายพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ด้วยการเล่นเกม ร้องเพลง เต้นประกอบเพลง ฯลฯ เพื่อเป็นการผ่อนคลาย ทุกส่วนของร่างกาย ให้มีความสุขใจ ความสบายกาย และนำผลของที่ได้ความสุข ความรู้ในด้านต่างๆ  สร้างให้เกิดภูมิคุ้มกันกระแสของวัตถุนิยมในใจตนเอง  ซึ่งไหลเข้ามาตามสื่อต่างๆ  อย่างมากมาย อาจหลงไปตามกระแสบ้าง  ซึ่งเราต้องดึงกลับมา และสนับสนุนให้ผู้ที่เข้าเรียนมีการคิดค้น นวัตกรรมใหม่ๆ เป็นแบบของตนเอง หรือของกลุ่มขึ้นมา  เช่น  คิดรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่มีอาการเล็กๆน้อยๆ  ด้วยสมุนไพรบำบัด หรือผลิตคิดค้นเครื่องดื่มสมุนไพรไว้บริโภคเองในครัวเรือน  คิดค้นน้ำยาต่างๆ จากพืชและสมุนไพร ฯลฯ เพื่อให้จิตจดจ่อกับสิ่งที่กระทำลดอาการจิตฟุ้งได้ในระดับหนึ่ง เป็นการสร้างแนวทางวิธีปฏิบัติให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงและยั่งยืน

           ว่าที่ ร.ท.ชูชาติ  จันทร์แก้ว  กล่าวอีกว่า  สังคมในปัจจุบัน  มีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ซึ่งพิสูจน์ได้จากโครงสร้างประชากรไทย  มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ในสัดส่วนอัตราการเกิดลดลงอย่างรวดเร็วในห้วงเวลา 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา  ขณะที่ประชากรวัยทำงานเริ่มมีจำนวนลดน้อยลง  ประกอบกับค่าเฉลี่ยอายุของคนไทยยืนยาวขึ้น  ทำให้จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น  ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) คือ สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ในอัตราเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป และจะเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ หรือสังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ในอัตราเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 20 ขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2564

           ดังนั้น จึงควรให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแล ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีมีศักดิ์ศรี และมีความมั่นคงของชีวิต การจัดโครงการโรงเรียนแห่งความสุข จึงเป็นการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายของชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง ในการสร้างประสบการณ์ที่หลากหลาย สร้างประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ที่จะสามารถเชื่อมโยงบูรณาการ กลุ่มต่างๆ องค์ความรู้ต่างๆในชุมชน ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น เสริมสร้างจริยธรรมและรักษาวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น กระบวนการสร้างความรักเอาใจใส่ การดูแลผู้สูงอายุในครัวเรือนตลอดจนได้ทดแทนพระคุณบุพการี ส่งเสริมสร้างวีถีครอบครัวอบอุ่นสังคมเข้มแข็งได้ยั่งยืนต่อไป

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-07-01 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวันแรกของการเปิดภาคเรียน ตามมาตรฐาน New Normal....


- วันที่[2020-06-18 ] ป.ป.ช.อยุธยา ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ตรวจติดตามการดำเนินการรับนักเรียน ไม่พบการเรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ....


- วันที่[2020-06-16 ] อยุธยา มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ฯ....


- วันที่[2020-04-03 ] ราชภัฏอยุธยา ผลิต Face Shield เพื่อคุณหมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์....


- วันที่[2020-02-27 ] มรภ.อยุธยา รวมพลังประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตสุจริตในการบริหารงานลงนามในคำประกาศเจตจำนง....


- วันที่[2020-02-18 ] โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จัดค่ายกิจกรรมนวัตกรรมสู่อาชีพแห่งอนาคต นำร่องเป็นแห่งแรกในจังหวัดจันทบุรี....


- วันที่[2020-01-28 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค มอบรอยยิ้มส่งความสุขให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสะแกฯ มอบตุ๊กตากอดอุ่นปี 2....


- วันที่[2019-11-06 ] มรภ.อยุธยา จับมือกับบริษัท ไทยแอร์โรสเปซ ลงนาม MOU ปั้นบุคลากรให้มีคุณภาพป้อนภาคอุตสาหกรรมการบิน....


- วันที่[2019-10-13 ] ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 จัดงาน “คิดถึงคนบนฟ้า”....


- วันที่[2019-09-24 ] มรภ.อยุธยา มอบทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มูลค่ารวม 6,900,000 บาท....


ดูข่าวทั้งหมด