ร.ร.บางปะอิน บูรณาการมหกรรมวิชาการ บางปะอินนิทรรศน์ 59 “9ตามรอยพ่อ”

แชร์ผ่าน facebook

ร.ร.บางปะอิน  บูรณาการมหกรรมวิชาการ บางปะอินนิทรรศน์ 59 “9ตามรอยพ่อ”

โรงเรียนบางปะอิน บูรณาการมหกรรมวิชาการ บางปะอินนิทรรศน์ 59 “9 ตามรอยพ่อ” เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ความสามารถประสบการณ์   นักเรียน ก้าวสู่การศึกษายุค 4.0

      เวลา 09.30 น. วันที่ 21 ก.พ. 60  ดร.อำนาจ  วิชยานุวัติ  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานลั่นฆ้องชัยเปิดงานมหกรรมวิชาการ บางปะอินนิทรรศน์ 59 “9 ตามรอยพ่อ” (Bang Pa-in open House 2016) เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ความสามารถประสบการณ์   นักเรียน ก้าวสู่การศึกษายุค 4.0 โดยมี ดร.กชกร  ยิ้มแฉล้ม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน  กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วย คุณยุทธนา  ก้อนทอง  ส.อบจ.เขต.1 บางปะอิน  คุณมนตรี  ยมนา  นายกเทศมนตรี  เทศบาลตำบลบางปะอิน  คุณจินดา  สุขเกตุ  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติฯ  ร่วมในพิธีฯ  ณ  หอประชุมโรงเรียนบางปะอิน  อ.บางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา

       ดร.กชกร ยิ้มแฉล้ม  กล่าวว่า สำหรับงานมหกรรมวิชาการ บางปะอินนิทรรศน์ 59 “9 ตามรอยพ่อ” (Bang Pa-in open House 2016) จัดนิทรรศการความรู้ และการสาธิตกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ อาทิ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ “โครงงานโคมไฟกะลามะพร้าวลวดลายเรขาคณิต” ศิลปะการพับกระดาษโอริกามิ  เกมตอบปัญหาปาโป่ง  เกมเศรษฐี เกมบิงโก และผลงานนักเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย “ทัศนาภาษาไทย”  ออกบูธขนมมงคล 9 อย่าง ฯลฯ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ “English Space  สนุกกับเกม English  with  math และ Little star word  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม “พอเลี้ยงตนได้”  สาธิการทำสบู่สมุนไพร  น้ำหมักชีวภาพ  ดินอินทรีย์  ผลิตภัณฑ์กาแฟขัดผิว  การเพาะเห็ดฟาง และความรู้โครงการพระราชดำริต่างๆ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  การทดลองทางวิทยาศาสตร์  เช่น  ไฟทอร์นาโด  เหยียบไม่จบ  ดรายไอซืบอลลูน กิจกรรมส่องท่อลำเลี้ยง  กิจกรรม Science Show

    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา “พระอัจฉริยภาพการกีฬา เกียรติก้องฟ้าเลื่องลือไกล” ผลงานเด่น ศิวัช บางปะอิน อะคาเดมี่ กิจกรรมปาริชาตเกมส์ และมุมสุขภาพ ตรวจวัดความดันฟรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี “น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ”  งานประดิษฐ์ดอกไม้ใยบัว  การปักชำแบบควบแน่  ผลงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก  สนุกกับเกมออนไลน์  Get  Kahoot  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ทัศนศิลป์ (ดินปั้นตุ๊กตามวยไทย)  นาฏศิลป์ (ประดิษฐ์เครื่องประดับเพื่อการแสดง) ดนตรี (การแสดงดนตรีโฟร์คซอง) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบกิจกรรมแนะแนว ชุมนุม และลูกเสือ  กิจกรรมเด่น  ได้แก่  กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด  เป็นต้น

      ดร.กชกร  ยิ้มแฉล้ม  กล่าวอีกว่า โรงเรียนบางปะอิน  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ส่งเสริมทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สานสัมพันธ์ชุมชนและการมีส่วนร่วม  สู่ระบบการบริหารจัดการ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีสุนทรียภาพและสุขภาวะที่ดี มีทักษะกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลและมีวิจารณญาณ รักการเรียนรู้สามารถแสวงหาความรู้และปรับตัวเป็นพลโลกตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาสู่สากล ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวิต มีกระบวนการทำงานสู่การพัฒนาทักษะอาชีพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ จัดกิจกรรมตอบสนองความต้องการของนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างหลากหลาย พัฒนาแหล่งเรียนรู้และบรรยากาศที่ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ พัฒนาสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการให้เป็นระบบ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เน้นเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา  ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บริการทางการศึกษาสู่ความเป็นสากล

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2019-01-31 ] หม่อมหลวงปนัดดา ติวเข้มนักเรียน ร.ร.นครหลวงอุดมรัชต์วิทยาเดินตามรอยศาสตร์พระราชา....


- วันที่[2019-01-16 ] มรภ.อยุธยา คณะครุศาสตร์ เปิดเวทีครุวิชาการ ครั้งที่ 7 “สานต่อศาสตร์พระราชา เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน”....


- วันที่[2019-01-02 ] มูลนิธิประสงค์ เพื่อนจิตอาสา อร.21 รวมพลังระดมทุนทำความดีเพื่อสังคมกว่า 1 แสนบาท....


- วันที่[2018-12-29 ] อยุธยาแม่พาลูกสาว ม.4 ร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมครูให้เรียนซ้ำชั้น....


- วันที่[2018-12-29 ] โรงเรียนเจลสมุทรสาคร ดึงครูต่างชาติเพิ่มประสิทธิภาพสอนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน....


- วันที่[2018-12-29 ] อบต.ลาดบัวหลวง เพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน เรียนรู้ศาสตร์พระราชา เสริมสร้างการพัฒนาตนเอง....


- วันที่[2017-12-13 ] มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษาพระราชทาน....


- วันที่[2017-11-13 ] สโมสรโรตารีสากล ภาค 3350 ติวเข้มเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยม....


- วันที่[2017-11-05 ] มรภ.อยุธยา ต่อยอดโมเดลสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 32....


- วันที่[2017-07-03 ] มรภ.อยุธยา คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน สืบสานพระราชปณิธาน ศาสตร์ของพระราชา ครบ 112 ปี....


ดูข่าวทั้งหมด