ร.ร.บางปะอิน บูรณาการมหกรรมวิชาการ บางปะอินนิทรรศน์ 59 “9ตามรอยพ่อ”

แชร์ผ่าน facebook

ร.ร.บางปะอิน  บูรณาการมหกรรมวิชาการ บางปะอินนิทรรศน์ 59 “9ตามรอยพ่อ”

โรงเรียนบางปะอิน บูรณาการมหกรรมวิชาการ บางปะอินนิทรรศน์ 59 “9 ตามรอยพ่อ” เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ความสามารถประสบการณ์   นักเรียน ก้าวสู่การศึกษายุค 4.0

      เวลา 09.30 น. วันที่ 21 ก.พ. 60  ดร.อำนาจ  วิชยานุวัติ  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานลั่นฆ้องชัยเปิดงานมหกรรมวิชาการ บางปะอินนิทรรศน์ 59 “9 ตามรอยพ่อ” (Bang Pa-in open House 2016) เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ความสามารถประสบการณ์   นักเรียน ก้าวสู่การศึกษายุค 4.0 โดยมี ดร.กชกร  ยิ้มแฉล้ม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน  กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วย คุณยุทธนา  ก้อนทอง  ส.อบจ.เขต.1 บางปะอิน  คุณมนตรี  ยมนา  นายกเทศมนตรี  เทศบาลตำบลบางปะอิน  คุณจินดา  สุขเกตุ  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติฯ  ร่วมในพิธีฯ  ณ  หอประชุมโรงเรียนบางปะอิน  อ.บางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา

       ดร.กชกร ยิ้มแฉล้ม  กล่าวว่า สำหรับงานมหกรรมวิชาการ บางปะอินนิทรรศน์ 59 “9 ตามรอยพ่อ” (Bang Pa-in open House 2016) จัดนิทรรศการความรู้ และการสาธิตกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ อาทิ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ “โครงงานโคมไฟกะลามะพร้าวลวดลายเรขาคณิต” ศิลปะการพับกระดาษโอริกามิ  เกมตอบปัญหาปาโป่ง  เกมเศรษฐี เกมบิงโก และผลงานนักเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย “ทัศนาภาษาไทย”  ออกบูธขนมมงคล 9 อย่าง ฯลฯ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ “English Space  สนุกกับเกม English  with  math และ Little star word  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม “พอเลี้ยงตนได้”  สาธิการทำสบู่สมุนไพร  น้ำหมักชีวภาพ  ดินอินทรีย์  ผลิตภัณฑ์กาแฟขัดผิว  การเพาะเห็ดฟาง และความรู้โครงการพระราชดำริต่างๆ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  การทดลองทางวิทยาศาสตร์  เช่น  ไฟทอร์นาโด  เหยียบไม่จบ  ดรายไอซืบอลลูน กิจกรรมส่องท่อลำเลี้ยง  กิจกรรม Science Show

    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา “พระอัจฉริยภาพการกีฬา เกียรติก้องฟ้าเลื่องลือไกล” ผลงานเด่น ศิวัช บางปะอิน อะคาเดมี่ กิจกรรมปาริชาตเกมส์ และมุมสุขภาพ ตรวจวัดความดันฟรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี “น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ”  งานประดิษฐ์ดอกไม้ใยบัว  การปักชำแบบควบแน่  ผลงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก  สนุกกับเกมออนไลน์  Get  Kahoot  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ทัศนศิลป์ (ดินปั้นตุ๊กตามวยไทย)  นาฏศิลป์ (ประดิษฐ์เครื่องประดับเพื่อการแสดง) ดนตรี (การแสดงดนตรีโฟร์คซอง) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบกิจกรรมแนะแนว ชุมนุม และลูกเสือ  กิจกรรมเด่น  ได้แก่  กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด  เป็นต้น

      ดร.กชกร  ยิ้มแฉล้ม  กล่าวอีกว่า โรงเรียนบางปะอิน  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ส่งเสริมทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สานสัมพันธ์ชุมชนและการมีส่วนร่วม  สู่ระบบการบริหารจัดการ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีสุนทรียภาพและสุขภาวะที่ดี มีทักษะกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลและมีวิจารณญาณ รักการเรียนรู้สามารถแสวงหาความรู้และปรับตัวเป็นพลโลกตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาสู่สากล ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวิต มีกระบวนการทำงานสู่การพัฒนาทักษะอาชีพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ จัดกิจกรรมตอบสนองความต้องการของนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างหลากหลาย พัฒนาแหล่งเรียนรู้และบรรยากาศที่ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ พัฒนาสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการให้เป็นระบบ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เน้นเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา  ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บริการทางการศึกษาสู่ความเป็นสากล

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-09-04 ] รองพ่อเมืองอยุธยา ปธ.เปิดโลกอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม 4.0 รุ่นที่ 3 ยกระดับทักษะฝีมือการผลิตภาคอุตสาหกรรมสู่อนาคต....


- วันที่[2020-08-31 ] วิทยาลัยเทคนิคอยุธยา เปิดศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)....


- วันที่[2020-08-27 ] อยุธยา นำนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้เคลื่อนที่มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) ให้พี่น้องประชาชน เด็กเยาวชน ตอกย้ำเรื่องราวของประเทศไทยอย่างลึกซึ้ง....


- วันที่[2020-08-15 ] สถาบันอยุธยาศึกษา มอบรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย....


- วันที่[2020-07-26 ] ศูนย์การศึกษาพิเศษอยุธยา เติมเต็มความรู้คนพิการทุกประเภทอย่างครบวงจรทั้ง 16 อำเภอ....


- วันที่[2020-07-18 ] ร.ร.พระหฤทัยนนท์ ลงนาม MOU กับ เอ็มม่า อลิส เปิดหลักสูตรห้องเรียนนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI อาชีพสู่อนาคต มิติใหม่แห่งการศึกษา....


- วันที่[2020-07-17 ] อยุธยา เตรียมเปิดศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ ขานรับโครงการเราเที่ยวด้วยกัน กระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก....


- วันที่[2020-07-01 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวันแรกของการเปิดภาคเรียน ตามมาตรฐาน New Normal....


- วันที่[2020-06-18 ] ป.ป.ช.อยุธยา ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ตรวจติดตามการดำเนินการรับนักเรียน ไม่พบการเรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ....


- วันที่[2020-06-16 ] อยุธยา มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ฯ....


ดูข่าวทั้งหมด