โรงเรียนปัณณวิชญ์ เปิดเวทีเพิ่มประสิทธิภาพทักษะนักเรียนรักการอ่าน

แชร์ผ่าน facebook

โรงเรียนปัณณวิชญ์ เปิดเวทีเพิ่มประสิทธิภาพทักษะนักเรียนรักการอ่าน

ห้องสมุดโรงเรียนปัณณวิชญ์  ร่วมกับกลุ่มสาระวิชาแขนงต่าง ๆ เพิ่มประสิทธิภาพทักษะนักเรียนรักการอ่าน “กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการเรียนรู้” เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความสามารถมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ทักษะการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

           เวลา 09.00 น. วันที่ 29 พ.ย. 59  อาจารย์ณรงค์ยศ  เปียทอง  ผู้ช่วยผู้จัดการ  โรงเรียนปัณณวิชญ์  ประธานในพิธีเปิดโครงการอ่านเป็น  เล่าสนุก  สร้างความสุข ให้ทุกคน “กิจกรรมค่ายรักการอ่าน” โดยมีนางจินตนา ภาคาบุตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปัณณวิชญ์ อาจารย์อุบล บุญโทแสง ที่ปรึกษาฯ  ครู  นายธนชาต  เจริญสุข  บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน  นักเรียน  ร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศเจตนารมณ์ให้ปี “2559 เป็นปีแห่งการปฏิรูป การเรียนการสอน” เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความสามารถมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ทักษะการใช้ภาภาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเป็นส่วนสำคัญ  ที่จะช่วยขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนการสอน นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเร็วขึ้น และทำให้การดำเนินการตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  ณ  หอประชุมโรงเรียนปัณณวิชญ์

           อาจารย์ณรงค์ยศ  เปียทอง  กล่าวว่า  โรงเรียนปัณณวิชญ์  ได้ให้ความสำคัญต่อการอ่าน  จึงได้จัดโครงการอ่านเป็น  เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน “กิจกรรมค่ายรักการอ่าน” ประจำปี 2559 การอ่านจัดเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคมไทย การอ่านทำให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญาความรู้ความสามารถพฤติกรรมและค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิต โดยพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตการอ่าน  จึงมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง  การอ่านเป็นการแสวงหาความรู้  เพื่อนำมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน  การอ่านเป็นหัวใจของการจัดกิจกรรมทั้งหลายในการเรียนการสอน และมีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จอันส่งผลต่อการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา หากเริ่มต้นดีรากฐานการอ่านของเด็กก็จะดีด้วย กิจกรรมประกอบด้วย  เดินตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง  คลินิกนักอ่าน ส่งเสริมการเรียนรู้ “สมุนไพรใกล้ตัว”  ต่อคำอาเซียน  เรียงร้อยความตามภาพ  ศิลปะประดิษฐ์  ห้องสมุดโมบายเคลื่อนที่  เปิดโลกน่ารู้กับวิทยาศาสตร์  เป็นต้น

           อาจารย์ธนชาต  เจริญสุข บรรณารักษ์ห้องสมุด  กล่าวว่า โรงเรียนปัณณวิชญ์ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และการเรียนรู้  จึงได้จัดโครงการอ่านเป็น  เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน “กิจกรรมค่ายรักการอ่าน” เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มานิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า เกิดการใฝ่รู้ และนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ให้มีทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้  รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งจะทำให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการอ่านไปบูรณาการกับชีวิตจริง หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้นำไปเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ  นอกจากนั้นให้นักเรียนรู้จักเลือกอ่านหนังสือที่ดีมีประโยชน์อย่างหลากหลาย  นำไปพัฒนาทักษะการเขียน  บันทึกความรู้จากเรื่องที่อ่านตามความคิดของนักเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-09-04 ] รองพ่อเมืองอยุธยา ปธ.เปิดโลกอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม 4.0 รุ่นที่ 3 ยกระดับทักษะฝีมือการผลิตภาคอุตสาหกรรมสู่อนาคต....


- วันที่[2020-08-31 ] วิทยาลัยเทคนิคอยุธยา เปิดศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)....


- วันที่[2020-08-27 ] อยุธยา นำนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้เคลื่อนที่มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) ให้พี่น้องประชาชน เด็กเยาวชน ตอกย้ำเรื่องราวของประเทศไทยอย่างลึกซึ้ง....


- วันที่[2020-08-15 ] สถาบันอยุธยาศึกษา มอบรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย....


- วันที่[2020-07-26 ] ศูนย์การศึกษาพิเศษอยุธยา เติมเต็มความรู้คนพิการทุกประเภทอย่างครบวงจรทั้ง 16 อำเภอ....


- วันที่[2020-07-18 ] ร.ร.พระหฤทัยนนท์ ลงนาม MOU กับ เอ็มม่า อลิส เปิดหลักสูตรห้องเรียนนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI อาชีพสู่อนาคต มิติใหม่แห่งการศึกษา....


- วันที่[2020-07-17 ] อยุธยา เตรียมเปิดศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ ขานรับโครงการเราเที่ยวด้วยกัน กระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก....


- วันที่[2020-07-01 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวันแรกของการเปิดภาคเรียน ตามมาตรฐาน New Normal....


- วันที่[2020-06-18 ] ป.ป.ช.อยุธยา ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ตรวจติดตามการดำเนินการรับนักเรียน ไม่พบการเรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ....


- วันที่[2020-06-16 ] อยุธยา มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ฯ....


ดูข่าวทั้งหมด