คาลเท็กซ์ หนุนการศึกษาเติมพลังปัญญาเยาวชนอยุธยา

แชร์ผ่าน facebook

คาลเท็กซ์ หนุนการศึกษาเติมพลังปัญญาเยาวชนอยุธยา

คาลเท็กซ์ ร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเซีย หนุนพัฒนาการศึกษา สานต่อโครงการเพื่อสังคม  “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 3” เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ สู่การพัฒนาสังคม ชุมชนอย่างยั่งยืน

           เวลา 13.00 น. วันที่ 9 กันยายน 2559  นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา   รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพื่อสังคม “คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชนปี 3” โดยมี นายซาลมาน ซาดัต ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด  นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย  ผู้บริหาร  พนักงานฯ คาลเท็กซ์  ผู้ประกอบการคาลเท็กซ์  ครู - นักเรียน  ซึ่งจัดโดย บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะของเยาวชนผ่านการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน โดยมุ่งเน้นนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 150 คน จากโรงเรียนขยายโอกาส 10 แห่ง ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา  จ. พระนครศรีอยุธยา

           นายซาลมาน ซาดัต ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์  เปิดเผยว่า  “นอกจากเชฟรอนจะมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับโลก  เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้รถแล้ว เรายังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยการตระหนักถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วม  ในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชื่อว่า  “การศึกษา” เป็นรากฐานของการเรียนรู้  ซึ่งจะช่วยเปิดโลกทัศน์ของเด็ก ๆ อันเป็นจุดเริ่มต้นของการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน และพัฒนาชุมชนและสังคมไทยให้เข้มแข็ง ในปีนี้ทางบริษัทฯ จึงได้สานต่อโครงการ “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 3” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคม สร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างเสริมศักยภาพให้กับเด็กและเยาวชน ด้วยการร่วมมือกับสถาบันคีนันแห่งเอเซีย  โดยในปีแรกเราได้ริเริ่มโครงการในจังหวัดทางภาคอีสาน  อาทิ  จังหวัดขอนแก่น  อุดรธานี และหนองคาย และขยายโครงการไปยังจังหวัดสระแก้วในปีที่ 2  ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน และประสบความสำเร็จไปอย่างงดงาม จึงเป็นที่มาของการต่อยอดขยายผลมายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปีนี้”

           นายซาลมาน กล่าวเสริมว่า “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 3” ในปีนี้จะยังคงมุ่งพัฒนาทักษะของเยาวชนผ่านการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (project-based learning) หรือ PBL ให้กับ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1-ม. 2)  โดยมีเป้าหมายที่จะเข้าถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนขยายโอกาส 10 แห่ง  ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยโครงการจะมีขึ้นในระหว่างเดือนมิถุนายน 2559 ถึง กันยายน 2560 ซึ่งตัวแทนนักเรียน จะได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้การทำและนำเสนอโครงงาน ก่อนจะไปถ่ายทอดต่อให้กับสมาชิกกลุ่ม เพื่อจัดทำโครงงานมาประกวดชิงทุนการศึกษา  ซึ่งจะมีการตัดสินและมอบรางวัลกันในช่วงเสร็จสิ้นโครงการ นอกจากนี้ทางบริษัทฯ จะนำทีมพนักงานและผู้บริหาร ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมพัฒนา บูรณะซ่อมแซมโรงเรียนวัดมาบโพธิ์ อ.ภาชี  จ.พระนครศรีอยุธยา โดยได้จัดหาทีมงาน วัสดุอุปกรณ์ ทุนทรัพย์ รวมทั้งหนังสือต่างๆ ที่เหมาะกับการเรียนรู้ของเด็กวัยประถม พร้อมบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬา เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ อย่างพอเพียงอีกด้วย”

           “โครงการฯ ในครั้งนี้จะมีส่วนสำคัญในการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะและศักยภาพ กระบวนการวางแผน การคิดวิเคราะห์ และการทำงานร่วมกันเป็นทีม สำหรับพนักงานคาลเท็กซ์ และครอบครัว ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ในพื้นที่ รวมถึงลูกค้าผู้ใช้รถที่เติมน้ำมันกับคาลเท็กซ์ ก็จะได้มีส่วนช่วยสนับสนุนทุนการศึกษา พร้อมกับเสริมสร้างศักยภาพด้านการศึกษาและพัฒนาโอกาสการเรียนรู้ของเยาวชนไทยอีกด้วย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการช่วยเหลือสังคมเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษา รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตต่อไปเป็นกำลังของชาติในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ” นายซาลมาน กล่าว

           ด้านนายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย กล่าวถึงความร่วมมือในการสานต่อจัดกิจกรรมเพื่อสังคม อย่างโครงการ “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 3” ว่า   “โครงการ “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน” นับเป็นอีกโครงการหนึ่งที่คีนัน ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาจากองค์กรภาคเอกชนอย่างคาลเท็กซ์มาโดยต่อเนื่อง โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการมา ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากหน่วยงานด้านการศึกษาทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงการมีส่วนร่วมจากผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน ครู และนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นอย่างดี ซึ่งถือได้ว่าโครงการฯ ประสบความสำเร็จไปอย่างงดงาม  จึงเป็นที่มาของการต่อยอดขยายผลมายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปีนี้  ซึ่งยังคงมุ่งพัฒนาทักษะของเยาวชนผ่านการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (project-based learning) หรือ PBL ยังคงมุ่งเน้นเนื้อหาสาระทางด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม กับกลุ่มเป้าหมายใน 10 โรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยโครงการฯ นี้ ถือเป็นส่วนสำคัญในการเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน ได้มีเวทีในการแสดงออก รวมถึงการฝึกทักษะและพัฒนาศักยภาพในด้านกระบวนการวางแผน การคิดวิเคราะห์ การทำงานร่วมกันเป็นทีม เทคนิคการนำเสนองาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับประเทศหรือนานาชาติ และนำมาซึ่งชื่อเสียงและความภาคภูมิใจของตนและประเทศชาติต่อไปในอนาคต  รวมทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชนได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของการใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์อีกด้วย”

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-07-01 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวันแรกของการเปิดภาคเรียน ตามมาตรฐาน New Normal....


- วันที่[2020-06-18 ] ป.ป.ช.อยุธยา ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ตรวจติดตามการดำเนินการรับนักเรียน ไม่พบการเรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ....


- วันที่[2020-06-16 ] อยุธยา มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ฯ....


- วันที่[2020-04-03 ] ราชภัฏอยุธยา ผลิต Face Shield เพื่อคุณหมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์....


- วันที่[2020-02-27 ] มรภ.อยุธยา รวมพลังประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตสุจริตในการบริหารงานลงนามในคำประกาศเจตจำนง....


- วันที่[2020-02-18 ] โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จัดค่ายกิจกรรมนวัตกรรมสู่อาชีพแห่งอนาคต นำร่องเป็นแห่งแรกในจังหวัดจันทบุรี....


- วันที่[2020-01-28 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค มอบรอยยิ้มส่งความสุขให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสะแกฯ มอบตุ๊กตากอดอุ่นปี 2....


- วันที่[2019-11-06 ] มรภ.อยุธยา จับมือกับบริษัท ไทยแอร์โรสเปซ ลงนาม MOU ปั้นบุคลากรให้มีคุณภาพป้อนภาคอุตสาหกรรมการบิน....


- วันที่[2019-10-13 ] ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 จัดงาน “คิดถึงคนบนฟ้า”....


- วันที่[2019-09-24 ] มรภ.อยุธยา มอบทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มูลค่ารวม 6,900,000 บาท....


ดูข่าวทั้งหมด