พช.อยุธยา ระดมกึ๋นเครือข่ายขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

แชร์ผ่าน facebook

พช.อยุธยา  ระดมกึ๋นเครือข่ายขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน

พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ระดมกึ๋นบุคลากรขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มั่งคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน สร้างความเข้าใจการบริหารจัดการโครงการฯ ติดตามสนับสนุน ประเมินโครงการฯ เพื่อบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในรูปแบบประชารัฐ

           เวลา 10.00 น. วันที่ 29 มิ.ย. 61  ดร.สุจินต์  ไชยชุมศักดิ์  พ่อเมืองอยุธยา  ประธานในพิธีเปิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อกำหนดแนวทางสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการโครงการ การดำเนินโครงการ การติดตามสนับสนุน ประเมินโครงการ บูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในรูปแบบประชารัฐ โดยมีนายชัยวัฒน์ แสงศรี พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานฯ  พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ  นตผ.ระดับจังหวัด/อำเภอ ผู้นำชุมชน  ผู้นำท้องถิ่น  ผู้แทนคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ  กว่า 500 คน  ระหว่างวันที่ 29-30  มิ.ย. 61  ณ ห้องแกรรด์บอลล์รูม  โรงแรมเดอะคาวาริดาซ่า  รีสอร์ท  ต.บ้านเกาะ  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา

           นายชัยวัฒน์  แสงศรี  พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า  รัฐบาลกำหนดนโยบาย “มั่งคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน”  โดยมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นแนวทางในการกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 กำหนดยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งมีแนวทางเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ  โดยสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน  ด้านการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ  มุ่งเน้นการสร้างโอกาส  อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง  โดยการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local  Economy) ให้เกิดความเข้มแข็ง

           นายชัยวัฒน์  แสงศรี  กล่าวอีกว่า  กรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย  มีบทบาทและภารกิจสำคัญในการพัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้การพึ่งพาตนเอง  พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้พึ่งตนเองได้ โดยเฉพาะโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544 ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ในการส่งเสริมการยกระดับผลิตภัณฑ์ และพัฒนาช่องทางการตลาดที่หลากหลาย  มุ่งปรับตัวสู่การค้าแบบสากล เน้นการนำผู้ประกอบการนำสินค้าออกมาจำหน่ายภายนอกชุมชน ซึ่งในปัจจุบันจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนผ่านยุคการผลักดันสินค้า OTOP  ออกจากชุมชน  สู่การสร้างรายได้ตามความต้องการของชุมชน (Demand Driven  Local Economy)  โดยนำนวัตกรรม  วิธีคิดใหม่  ผนวกกับวิถีชีวิตชุมชน  สร้างสรรค์  เสน่ห์  อัตลักษณ์ ให้มีคุณค่า  มุ่งเน้นการขายสินค้าอยู่ในชุมชนที่มาจากการท่องเที่ยว  ใช้เสน่ห์  ภูมิปัญญา  วิถีชีวิต  วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์แปลงเป็นรายได้ ซึ่งรายได้จะกระจายอยู่กับคนในชุมชน ทุกคนมีความสุข และเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (Strength  With  in) และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2018-07-12 ] พช.อยุธยา ระดมกึ๋นเครือข่ายขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน....


- วันที่[2018-06-07 ] สสว.เปิดเวทีระดมกึ๋นขับเคลื่อนเครือข่ายหน่วยให้บริการ SME ครบวงจร....


- วันที่[2018-03-22 ] คณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ บูรณาการระบบโลจิสติกส์....


- วันที่[2017-12-04 ] สสว.จับมือ ม.สวนดุสิต หนุนผู้ประกอบการรายย่อย Micro Sme และวิสาหกิจชุมชนก้าวสู่ยุค 4.0....


- วันที่[2017-11-21 ] พ่อเมืองอยุธยา เปิดตัวแบรนด์โลโก้ GO-Ayutthaya หนุนกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวยุค 4.0....


- วันที่[2017-10-01 ] อยุธยา ร.ร.คลาสสิค คามิโอ โชว์ WEDDING FAIR 2017 สุดอลังการ....


- วันที่[2017-06-09 ] การเคหะแห่งชาติ หนุน อปท.เปิดตัวโครงการหมู่บ้านที่พักอาศัยบ้านเมืองน่าอยู่....


- วันที่[2017-06-06 ] เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชังกรุงเก่า ยื่นหนังสือชะลอบังคับใช้กฎหมายการเดินเรือในน่านน้ำไทย....


- วันที่[2017-05-03 ] สพจ.อยุธยา ติวเข้มการใช้พลังงานในอุตสาหกรรม SMEs อาหาร....


- วันที่[2017-03-28 ] พ่อเมืองกรุงเก่า หนุนตลาดนัดกรุงศรี กระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยว....


ดูข่าวทั้งหมด