พช.อยุธยา ระดมกึ๋นเครือข่ายขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

แชร์ผ่าน facebook

พช.อยุธยา  ระดมกึ๋นเครือข่ายขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน

พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ระดมกึ๋นบุคลากรขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มั่งคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน สร้างความเข้าใจการบริหารจัดการโครงการฯ ติดตามสนับสนุน ประเมินโครงการฯ เพื่อบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในรูปแบบประชารัฐ

           เวลา 10.00 น. วันที่ 29 มิ.ย. 61  ดร.สุจินต์  ไชยชุมศักดิ์  พ่อเมืองอยุธยา  ประธานในพิธีเปิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อกำหนดแนวทางสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการโครงการ การดำเนินโครงการ การติดตามสนับสนุน ประเมินโครงการ บูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในรูปแบบประชารัฐ โดยมีนายชัยวัฒน์ แสงศรี พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานฯ  พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ  นตผ.ระดับจังหวัด/อำเภอ ผู้นำชุมชน  ผู้นำท้องถิ่น  ผู้แทนคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ  กว่า 500 คน  ระหว่างวันที่ 29-30  มิ.ย. 61  ณ ห้องแกรรด์บอลล์รูม  โรงแรมเดอะคาวาริดาซ่า  รีสอร์ท  ต.บ้านเกาะ  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา

           นายชัยวัฒน์  แสงศรี  พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า  รัฐบาลกำหนดนโยบาย “มั่งคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน”  โดยมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นแนวทางในการกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 กำหนดยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งมีแนวทางเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ  โดยสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน  ด้านการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ  มุ่งเน้นการสร้างโอกาส  อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง  โดยการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local  Economy) ให้เกิดความเข้มแข็ง

           นายชัยวัฒน์  แสงศรี  กล่าวอีกว่า  กรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย  มีบทบาทและภารกิจสำคัญในการพัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้การพึ่งพาตนเอง  พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้พึ่งตนเองได้ โดยเฉพาะโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544 ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ในการส่งเสริมการยกระดับผลิตภัณฑ์ และพัฒนาช่องทางการตลาดที่หลากหลาย  มุ่งปรับตัวสู่การค้าแบบสากล เน้นการนำผู้ประกอบการนำสินค้าออกมาจำหน่ายภายนอกชุมชน ซึ่งในปัจจุบันจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนผ่านยุคการผลักดันสินค้า OTOP  ออกจากชุมชน  สู่การสร้างรายได้ตามความต้องการของชุมชน (Demand Driven  Local Economy)  โดยนำนวัตกรรม  วิธีคิดใหม่  ผนวกกับวิถีชีวิตชุมชน  สร้างสรรค์  เสน่ห์  อัตลักษณ์ ให้มีคุณค่า  มุ่งเน้นการขายสินค้าอยู่ในชุมชนที่มาจากการท่องเที่ยว  ใช้เสน่ห์  ภูมิปัญญา  วิถีชีวิต  วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์แปลงเป็นรายได้ ซึ่งรายได้จะกระจายอยู่กับคนในชุมชน ทุกคนมีความสุข และเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (Strength  With  in) และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-06-19 ] อยุธยา สสว. ติวเข้มผู้ประกอบการ ต่อยอด SME Knowledge Center นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ทางเลือกใหม่ SMEs ไทย....


- วันที่[2020-06-10 ] อยุธยา หน่วยงานภาครัฐ ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับการปลดล็อกระยะ 3....


- วันที่[2020-05-20 ] พ่อเมืองอยุธยา รับการสนับสนุนจาก เอสชีจี ช่วยเหลือแม่เด็กเกิดใหม่สู้ภัยโควิด-19....


- วันที่[2020-05-18 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค คลายล็อกเฟส 2 ต้อนรับพ่อเมือง เยี่ยมชมการเปิดผ่อนปรนลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโควิด -19....


- วันที่[2020-05-11 ] รอง ผบช.ภ.1 ตรวจศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เพื่อเตรียมความพร้อมหลังปลดล็อกดาวน์โควิด-19....


- วันที่[2020-05-03 ] พ่อเมืองอยุธยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจร้านค้าให้คำแนะนำการปฏิบัติผ่อนปรนวันแรกคึกคัก....


- วันที่[2020-04-24 ] กัลฟ์ อัดฉีดสู้ภัยโควิด-19 ต่อเนื่องกว่า 40 ล้าน มอบหน้ากากผ้า 13,000 ชิ้น ให้ชุดปฏิบัติการคัดกรองผู้ป่วยระดับตำบล อสม. 10 จังหวัด....


- วันที่[2020-04-19 ] กัลฟ์ หนุนเครื่องมือแพทย์แล้ว 34 ล้าน เดินหน้าช่วยสังคมต่อเนื่อง มอบอาหารกว่าแสนกล่องให้ชุมชนบรรเทาผลกระทบจากภัยโควิด-19....


- วันที่[2019-11-27 ] อยุธยา กลุ่มบริษัทขนส่งสินค้าระหว่างกัน 29 บริษัทจาก 21 ประเทศทั่วโลก จัดประชุม 8th Smile Logistics Network 2019 ยังเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทย....


- วันที่[2019-11-07 ] ธ.ก.ส. 8 จังหวัดภาคกลาง รวมพลังบูรณาการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ....


ดูข่าวทั้งหมด