โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) ยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

แชร์ผ่าน facebook

โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) ยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

องค์กรธรรมาภิบาล : โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) กับ โมเดลบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับภาคชุมชน เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

           โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ ดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามนโยบาย "บริษัทธรรมาภิบาล" เปิดโมเดล โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรในท้องถิ่น และภาคประชาสังคม เข้ามาร่วมกัน จัดตั้ง "คณะกรรมการสมัชชาการมีส่วนร่วมของโรงไฟฟ้า"  ซึ่งมีการเลือกตั้ง  คัดเลือก ผู้แทนภาคจากชุมชน เข้ามาเป็นกรรมการเพื่อร่วมติดตามตรวจด้านสอบสิ่งแวดล้อม และเพื่อการป้องกันผลกระทบต่อชุมชน  รวมทั้งร่วมเสนอความคิดเห็นต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศของชุมชน

           คณะกรรมการสมัชชาฯและผู้ตรวจการด้านสิ่งแวดล้อม ฯ  ดังกล่าวนั้น มีการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคชุมชน และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตั้งแต่ริเริ่มโครงการก่อนที่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯ ทั้งระหว่างการก่อสร้าง และช่วงการดำเนินการผลิต ถึงปัจจุบัน อย่างต่อเนื่อง  ควบคู่กับการดำเนินการตามนโยบายและกฎหมายของภาครัฐ ในการกำกับดูแล  เช่น  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงาน ฯลฯ  รวมทั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ซึ่งมีการคัดเลือกผู้แทนมาจากภาคส่วนต่างๆ ของสังคม อีกด้วย  ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ  สำหรับบทบาทของสมัชชาฯของโรงไฟฟ้าฯ จะเป็นผู้แทนในการสื่อสาร การเฝ้าระวัง และการนำปัญหาข้อกังวลใจ รวมทั้งความคิดเห็นต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าในด้านต่างๆ มาเพื่อการทำงานร่วมกัน เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาชุมชนไปพร้อมๆ กัน

           จากการศึกษา โมเดลนี้ เป็นการจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชน นับเป็นกลไกที่ดีมากสำหรับ อุตสาหกรรมและชุมชน จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และ ลดปัญหาหรือข้อกังวลใจ ป้องกันความขัดแย้ง เปิดพื้นที่ในการเจรจาพูดคุย สร้างความรู้ความเข้าใจ และ ร่วมกันพัฒนาได้อย่างเหมาะสม

           ท่ามกลางกระแสการพัฒนาประเทศ ซึ่งมีการพัฒนาอุตสาหกรรมมากขึ้น  ซึ่งประเด็นด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด ที่บริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรม ต้องมี “ธรรมาภิบาล” และ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”  และการมีส่วนร่วมของชุมชน  เป็นกลไกสำคัญในการจัดการที่จะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

           โมเดลนี้จึงน่าสนใจ และ น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดี ของโรงงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง  “องค์กรธรรมาภิบาล”

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2018-07-12 ] พช.อยุธยา ระดมกึ๋นเครือข่ายขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน....


- วันที่[2018-06-07 ] สสว.เปิดเวทีระดมกึ๋นขับเคลื่อนเครือข่ายหน่วยให้บริการ SME ครบวงจร....


- วันที่[2018-03-22 ] คณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ บูรณาการระบบโลจิสติกส์....


- วันที่[2017-12-04 ] สสว.จับมือ ม.สวนดุสิต หนุนผู้ประกอบการรายย่อย Micro Sme และวิสาหกิจชุมชนก้าวสู่ยุค 4.0....


- วันที่[2017-11-21 ] พ่อเมืองอยุธยา เปิดตัวแบรนด์โลโก้ GO-Ayutthaya หนุนกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวยุค 4.0....


- วันที่[2017-10-01 ] อยุธยา ร.ร.คลาสสิค คามิโอ โชว์ WEDDING FAIR 2017 สุดอลังการ....


- วันที่[2017-06-09 ] การเคหะแห่งชาติ หนุน อปท.เปิดตัวโครงการหมู่บ้านที่พักอาศัยบ้านเมืองน่าอยู่....


- วันที่[2017-06-06 ] เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชังกรุงเก่า ยื่นหนังสือชะลอบังคับใช้กฎหมายการเดินเรือในน่านน้ำไทย....


- วันที่[2017-05-03 ] สพจ.อยุธยา ติวเข้มการใช้พลังงานในอุตสาหกรรม SMEs อาหาร....


- วันที่[2017-03-28 ] พ่อเมืองกรุงเก่า หนุนตลาดนัดกรุงศรี กระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยว....


ดูข่าวทั้งหมด