วัดหงษ์ บางปะหัน ฟื้นฟูพิธีไหว้ครูลิเกพื้นบ้าน อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

แชร์ผ่าน facebook

วัดหงษ์ บางปะหัน ฟื้นฟูพิธีไหว้ครูลิเกพื้นบ้าน อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับวัดหงษ์ สภาวัฒนธรรมจังหวัดฯ สภาวัฒนธรรมอำเภอบางปะหัน ภาครัฐ ภาคเอกชน ชมรมลิเก ผู้นำท้องถิ่น เครือข่ายทางวัฒนธรรม ประกอบพิธีสืบสานการไหว้ครูลิเกพื้นบ้าน อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย  อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  ร่วมพิธีฯ

         เวลา 19.00 น. วันที่ 10 ก.ค. 62 พระครูเกษมวัฒนาภรณ์  เจ้าอาวาสวัดหงษ์ ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์  นางสาวนุชนาถ  ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานฝ่ายฆราวาส เปิดโครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย “สืบสานการไหว้ครูลิเกพื้นบ้าน” ส่งเสริมอนุรักษ์สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมการประกอบพิธีกรรมไหว้ครูลิเก โดยมี นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์  ผู้อำนวยการวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายนิพนธ์ ธูปบูชา  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเดชาธร  เชาว์เลขา  นายอำเภอบางปะหัน หัวหน้าส่วนราชการ  ภาครัฐ  ภาคเอกชน ชมรมลิเก  ผู้นำท้องถิ่น เครือข่ายทางวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจากพิธีกรกิตติมศักดิ์ อ.โสภณ สุขใย (โสดาราฉาย) พีเซ็นเตอร์ดารา นักพูด นักแสดง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธีฯ ณ ศาลาการเปรียญวัดหงษ์ ต.หันสัง อ.บางปะหัน  จ.พระนครศรีอยุธยา

         พระครูเกษมวัฒนาภรณ์  เจ้าอาวาสวัดหงษ์  กล่าวว่า  การจัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย  “สืบสานการไหว้ครูลิเกพื้นบ้าน” (ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 8) ได้นิมนต์ พระพิพัฒน์กิจจาภรณ์  เจ้าคณะอำเภอบางปะหัน  ประธานสงฆ์  เจริญพระพุทธมนต์ ถวายปัจจัย ไทยธรรม กรวดน้ำ รับพร เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประธานเปิดงานฯ นายพิสันต์  จันทร์ศิลป์  วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กล่าวรายงานฯ โดยมี นายนิพนธ์  ธูปบูชา  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเดชาธร  เชาว์เลขา  นายอำเภอบางปะหัน หัวหน้าส่วนราชการ  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ผู้นำท้องถิ่น เครือข่ายทางวัฒนธรรม  ร่วมชมการแสดง “เพลงอิแซว” คณะนทีเสกสรร คณะลิเกจากสมาคมลิเกแห่งประเทศไทย  อาทิ  คณะเอ  ธงชัย  คณะเทพบัญชา  หอมหวน คณะฑูรไทร  บางระจัน  คณะนพรัตน์  ไม้หอม  คณะอำนวย  พึ่งอำนาจ  คณะพัลลภ-มยุรา  เพชรรุ่ง   เป็นต้น   กลางคืน  เชิญลุ้นโชคการกุศล รางวัลมากมาย และชมมหรสพ ลิเกรวมดารา

         นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การประกอบพิธีกรรมไหว้ครูลิเกพื้นบ้าน ซึ่งศิลปะการแสดงลิเกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นศิลปะการแสดงแขนงหนึ่ง ที่ได้รับการสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที  ครู-อาจารย์  ผู้ซึ่งประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับศิษย์  พิธีกรรมไหว้ครูลิเก  นับเป็นการส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม  ประเพณีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  ก่อให้เกิดศิลปินลิเกเกิดขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจในอาชีพศิลปะการแสดงของตน

           นายพิสันต์  จันทร์ศิลป์  วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กล่าวว่า  ศิลปะการแสดงลิเกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งที่ได้รับการสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เพื่อการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ครูอาจารย์ผู้ซึ่งประสิทธิ์ประสาทวิชาการแสดงให้กับศิษย์ ซึ่งเป็นศิลปินลิเกในฐานะผู้สืบทอด การประกอบพิธีกรรมไหว้ครูลิเกพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมไหว้ครูลิเก  อุทิศส่วนกุศลด้วยการทำบุญถวายเครื่องสักการะ แก่ครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และเป็นสิ่งเตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงพระคุณครู  อันเป็นเครื่องเตือนใจที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม  อยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์

           เวลา 09.09 น. วันที่ 11 ก.ค. 62  พระครูเกษมวัฒนาภรณ์  เจ้าอาวาสวัดหงษ์  ประธานฝ่ายสงฆ์จุดธูปเทียนถือฤกษ์เบิกชัย ประกอบพิธีไหว้ครูลิเกพื้นบ้าน (ตรงกับขึ้น 10 ค่ำ เดือน 8) โดยครูเด่นชัย  เอนกลาภ  นายกสมาคมลิเกแห่งประเทศไทย  เจ้าพิธีพราหมณ์  ประกาศโองการบวงสรวง  สรงน้ำเศียรครู  รำถวายครู  ประกอบพิธีไหว้ครู  บูชาครู  ครอบเศียรครู  โดยได้รับเกียรติจาก นางพิมพ์รวี  วัฒนวรางกูร (อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม)  ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม  ดร.จิระพันธุ์  พิมพ์พันธุ์  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายพิสันต์  จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิพนธ์  ธูปบูชา  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ชมรมลิเก  ผู้นำท้องถิ่น เครือข่ายทางวัฒนธรรม  ร่วมในพิธีฯ  โดยมี ศิษย์ยานุศิษย์  ร่วมครอบเศียรครู (เศียรพ่อแก่) คับคั่ง  ณ ศาลาการเปรียญวัดหงษ์  “นี่ล่ะครับ  เพชรอยู่ในโคลน  เอาขึ้นมาปัดก็ยังเงาความเป็นเพชร  ทอง  ถูกหลอมด้วยไฟก็ยังเป็นทอง  สมกับสุภาษิตที่ว่า  ตกน้ำไม่ไหล  ตกไฟไม่ไหม้  อย่างเช่น ท่านพระครูเกษมวัฒนาภรณ์  เจ้าอาวาสวัดหงษ์”

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-07-05 ] พ่อเมืองอยุธยา นำพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรอาหรคาวหวน เจริญสมาธิภาวนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา....


- วันที่[2020-07-03 ] ศูนย์คุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จับมือภาคีเครือข่ายทางสังคมเมืองกรุงเก่า ระดมกึ๋นขับเคลื่อนเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา....


- วันที่[2020-06-29 ] วธ.อยุธยา หนุนเทศก์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ....


- วันที่[2020-06-29 ] อยุธยา บวงสรวงทำบุญอาคารศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ....


- วันที่[2020-06-24 ] ครอบครัวพัทธศรี ทำบุญบำเพ็ญกุศลครบ 100 วัน ให้กับคุณแม่ทองชุบ พัทธศรี....


- วันที่[2020-06-09 ] อยุธยา ตระกูลสิริช่วยชู ประกอบพิธีลอยอังคารบรรพบุรุษ ส่งดวงวิญญาณไปสู่สรวงสวรรค์ภพภูมิที่ดี....


- วันที่[2020-05-26 ] พมจ.อยุธยา ห่วงใยไม่ทิ้งกัน มอบอาหารให้แก่ประชาชนสู้ภัยวิกฤตโควิด-19 จำนวน 200 ราย....


- วันที่[2020-05-20 ] อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา เตรียมเปิดเมืองมรดกโลกให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และชื่นชมอีกครั้งหลังได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้....


- วันที่[2020-05-13 ] วัดพนัญเชิงวรวิหาร เมตตาธรรมประกอบอาหารปรุงสุกสำเร็จพร้อมรับประทาน แจกจ่ายประชาชนสู้ภัยโควิด-19....


- วันที่[2020-04-14 ] อยุธยา คณะสงฆ์วัดต้นสะตือ เมตตาธรรมมอบข้าวสารน้ำมันพืชช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบวิกฤติแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19....


ดูข่าวทั้งหมด