เจ้าคณะภาค 13 ตรวจเยี่ยมติดตามหมู่บ้านศีล 5 วัดสะตือท่าเรือโมเดล

แชร์ผ่าน facebook

เจ้าคณะภาค 13 ตรวจเยี่ยมติดตามหมู่บ้านศีล 5 วัดสะตือท่าเรือโมเดล

คณะสงฆ์อำเภอท่าเรือ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนราชการอำเภอท่าเรือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคีเครือข่าย และประชาชน ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ต้นแบบ

           เวลา 09.00 น. วันที่ 4 ก.ค.60  พระเดชพระคุณพระพรหมกวี เจ้าคณะภาค 13 เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร  ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5  ประจำหนกลาง พระเดชพระคุณพระเทพเสนาบดี  รองประธานขับเคลื่อนโครงการฯ ส่วนกลาง  พระเถรานุเถระ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ประจำปี 2560 โดยมี พระครูปริยัตยาธิคุณ  เจ้าคณะอำเภอท่าเรือ  นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฯ นายวิทิต ปิ่นนิกร นายอำเภอท่าเรือ นางศศิธร  ปิ่นนิกร  กิ่งกาชาดอำเภอท่าเรือ  หัวหน้าส่วนราชการ  ทหาร  ตำรวจ  ผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้บริหารสถานศึกษา  กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน ประชาชน  ให้การต้อนรับ สำหรับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 5 หมื่นครัวเรือน แยกเป็นหมู่บ้านรักษาศีล 400 หมู่บ้าน โรงเรียน 100 แห่ง และหมู่บ้านต้นแบบ 64 หมู่บ้าน ณ  วัดสะตือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

           พระครูปริยัตยาธิคุณ เจ้าคณะอำเภอท่าเรือ กล่าวว่า  การดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข อำเภอท่าเรือเกิดจากความร่วมมือของคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนราชการอำเภอท่าเรือ ภาคีเครือข่ายและประชาชน จึงทำให้การขับเคลื่อนโครงการฯเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดย คณะสงฆ์อำเภอท่าเรือ ได้จัดมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 คณะ  เพื่อศึกษา ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และกาพัฒนาการดำเนินงานโครงการรักษาศีล 5 ของอำเภอ ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน เพื่อให้ได้ทราบข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์ตำบลต่าง ๆ โดยจัดให้มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน

           อำเภอท่าเรือ  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  10 ตำบล  84 หมู่บ้าน  ประชากร จำนวน 47,357 คน  โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ  จำนวน 37,893 คน  คิดเป็นร้อยละ 80 จากจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้มีการขับเคลื่อนโครงการในเชิงปริมาณอยู่ในระดับดีเด่น  สำหรับเชิงคุณภาพนั้น ได้มีการประชุมวางแผนการดำเนินงาน และได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนโครงการฯ การดำเนินยุทธศาสตร์ได้รับความร่วมมือและสนับสนุน  จากคณะสงฆ์  ส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการลงนามบันทึกข้อตกลงและร่วมกันขับเคลื่อนโครงการตั้งแต่เริ่มต้น  มาจนถึงปัจจุบันนี้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประจักษ์ต่อประชาชนชาวอำเภอท่าเรือเป็นอย่างมาก จึงเป็นผลให้ประชาชนในอำเภอท่าเรือ ได้มารวมพลังความสามัคคีเพื่อแสดงออกถึงความปรองดองสมานฉันท์  ในการจัดนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ

           อย่างไรก็ตามการดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของอำเภอท่าเรือ  ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในอำเภอท่าเรือ  ประชาชนมีจิตสำนึกและได้แสดงออกถึงความรับผิดชอบ  มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคม ถิ่นกำเนิดของตน  ด้วยการสร้างความรัก  ความสามัคคี  ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม  ประชาชนทุกหมู่บ้าน  ทุกตำบล  มีความรักความเข้าใจ  เคารพในความคิดเห็นของกันและกัน  มีความเอื้อเฟื้อเป็นสังคมเครือญาติ  ทั้งยังมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ประชาชนเห็นคุณค่าและประโยชน์ในการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำรงชีวิต  ประชาชนมีความตระหนัก  รักปกป้อง  เชิดชูสถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์  ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศชาติมีความมั่นคงและเกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-07-05 ] พ่อเมืองอยุธยา นำพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรอาหรคาวหวน เจริญสมาธิภาวนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา....


- วันที่[2020-07-03 ] ศูนย์คุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จับมือภาคีเครือข่ายทางสังคมเมืองกรุงเก่า ระดมกึ๋นขับเคลื่อนเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา....


- วันที่[2020-06-29 ] วธ.อยุธยา หนุนเทศก์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ....


- วันที่[2020-06-29 ] อยุธยา บวงสรวงทำบุญอาคารศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ....


- วันที่[2020-06-24 ] ครอบครัวพัทธศรี ทำบุญบำเพ็ญกุศลครบ 100 วัน ให้กับคุณแม่ทองชุบ พัทธศรี....


- วันที่[2020-06-09 ] อยุธยา ตระกูลสิริช่วยชู ประกอบพิธีลอยอังคารบรรพบุรุษ ส่งดวงวิญญาณไปสู่สรวงสวรรค์ภพภูมิที่ดี....


- วันที่[2020-05-26 ] พมจ.อยุธยา ห่วงใยไม่ทิ้งกัน มอบอาหารให้แก่ประชาชนสู้ภัยวิกฤตโควิด-19 จำนวน 200 ราย....


- วันที่[2020-05-20 ] อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา เตรียมเปิดเมืองมรดกโลกให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และชื่นชมอีกครั้งหลังได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้....


- วันที่[2020-05-13 ] วัดพนัญเชิงวรวิหาร เมตตาธรรมประกอบอาหารปรุงสุกสำเร็จพร้อมรับประทาน แจกจ่ายประชาชนสู้ภัยโควิด-19....


- วันที่[2020-04-14 ] อยุธยา คณะสงฆ์วัดต้นสะตือ เมตตาธรรมมอบข้าวสารน้ำมันพืชช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบวิกฤติแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19....


ดูข่าวทั้งหมด