ปฏิรูปตระหนักในการปลูกจิตสำนึก

แชร์ผ่าน facebook

บทนำ

ปฏิรูปตระหนักในการปลูกจิตสำนึก

           สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) มีมติที่ประชุมเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ.  ของคณะกรรมการการปฏิรูปคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาล  ด้วยคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์  ดังนั้นการจัดตั้งสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติเป็นองค์กรตามพระราชบัญญัติ  ให้มีอำนาจหน้าที่ตามกำหนดมาตรฐานคุณธรรม  จริยธรรม  ของบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  ผู้บริหาร  ซึ่งเป็นข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ และกรรมการผู้บริหารขององค์กรเอกชน  ที่ทำธุรกรรมกับภาครัฐ  รวมทั้งให้มีการจัดระบบและกำหนดบทบาท  การทำงานขององค์กร และหน่วยงานทุกระดับที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลเสียใหม่  ให้เชื่อมโยงกันทั้งระบบ  มีเป้าหมาย  ยุทธศาสตร์ และมีการปฏิบัติการร่วมอย่างเกื้อกูลเกิดประสิทธิผลทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

           หน่วยงานภาครัฐ  องค์กรทางการเมือง  องค์กรต่างประเทศ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม และชุมชนท้องถิ่น  ให้มีการแบ่งเบาภาระหน้าที่ชัดเจนไม่ซ้ำซ้อน  เป็นบทบาทหน้าที่ส่งเสริมกันและกัน อีกทั้งร่วมกันทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายใหญ่ของการปฏิรูปประเทศ  ซึ่งทำให้สร้างกลไกและวิธีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการส่งเสริม  สนับสนุนติดตามตรวจสอบและประเมิน  คุณธรรม  จริยธรรม และธรรมาภิบาล ให้เกิดผลในการบริหารราชการแผ่นดิน และการให้บริการประชาชน  ตลอดจนส่งเสริมเครือข่ายทางสังคม ให้มีบทบาททำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเสริมสร้างคุณธรรม แน่นอนว่า นี่คือจุดหมายสำคัญของการกำเนิดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ  ที่บัญญัติไว้ในตัวบทกฎหมายดังกล่าว  ให้เป็นการยกระดับจริยธรรม  คุณธรรม  ลงบนเนื้อหารูปธรรมและแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรให้เกิดขึ้นในสังคมคนไทย

            เพื่อสร้างมาตรฐานและบรรทัดฐานจริยธรรม  ธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นต่อไปในอนาคต  โดยเฉพาะการยกระดับจิตสำนึกขององค์กรทางการเมือง  นักการเมือง และหน่วยงานภาครัฐทุกระดับในประเทศ  ที่ต้องตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวด  ภายใต้บรรยากาศของการเดินหน้าปฏิรูปสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ  จึงควรเป็นความหวัง และสังคมช่วยกันจับตาผลักดัน  เพื่อให้การปฏิรูปจิตสำนึกในทางสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรมให้ได้มากที่สุด  เพื่อยกระดับมาตรฐานจริยธรรมการปกครองในทุกด้าน  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นที่สังคมและคนไทยทุกคนที่จะต้องตระหนัก และปลุกจิตสำนึกของตนเองเป็นอันดับแรก และมีความหวังเพื่อการเปลี่ยนแปลงจากวิกฤติคุณธรรมที่เกิดขึ้น  ซึ่งต้องก้าวให้พ้น หรือมีอคติต่อการถือกำเนิดของสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ  ว่าเป็นเรื่องของคนดี แต่ต้องถือว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของพลเมืองที่ต้องกระทำ

           เพื่อสร้างบรรทัดฐานสังคม  ยกระดับจิตสำนึกต่อส่วนรวมเป็นเป้าหมาย  ขณะเดียวกันมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวด ที่สังคมจะต้องช่วยกันผลักดันและขับเคลื่อนของสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ  อย่าให้ติดหล่มถูกลดทอนเป็นเพียงแค่เสือกระดาษ หรือยักษ์ไร้กระบอง  แต่เป็นพลังของสังคมและสาธารณะในการร่วมกันผลักดัน  กระตุกจิตสำนึก  ตรวจสอบโดยศาลสังคมและสาธารณะ  อันเป็นพลังสาธารณะที่ร่วมกันไปในทิศทางเดียวกัน  เพื่อไปสู่จุดหมายแห่งการยกระดับธรรมาภิบาล  ดังนั้นเพื่อให้เป้าหมายหลักใหญ่นั่นคือ  การไปถึงการมีคุณธรรม –จิตสำนึกในการทำหน้าที่  โดยเฉพาะบรรดาบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบ และตระหนักถึงการทำหน้าที่เพื่อส่วนรวม  สาธารณะ  มากกว่าคำนึงแต่ผลประโยชน์เฉพาะตน และท้ายที่สุดคือ  การสร้างมาตรฐานคุณธรรม  จริยธรรม  โดยอยู่ภายใต้พลังการตรวจสอบของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ